energiedelen - Bedrijven & industrie

ENERGIEDELEN

Wat is energiedelen?

Steeds meer mensen produceren en verbruiken elektriciteit op een lokaal niveau, bijvoorbeeld nadat ze zonnepanelen hebben geïnstalleerd. In de nabije toekomst wordt het mogelijk om deze lokaal geproduceerde energie te delen met andere lokale spelers. U zou bijvoorbeeld de overtollige productie van uw zonnepanelen aan uw buren kunnen verkopen. Dit heet energiedelen.

WAT ZIJN DE VOORDELEN?

Energiedelen biedt verscheidene voordelen:

écologie

Bij energiedelen wordt de energie lokaal verbruikt en stijgt het zelfverbruik. Dat is positief voor het milieu.

économies

De deelnemers betalen minder voor hun energie. Energiedelen heeft ook een positieve weerslag op de economie en de lokale werkgelegenheid.

clients

Energiedelen maakt gedecentraliseerde elektriciteitsopwekking toegankelijk voor mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben.

information

Het systeem van de jaarlijkse compensatie (“terugdraaiende meter”) is niet geschikt voor energiedelen en collectief zelfverbruik. Bij energiedelen en collectief zelfverbruik moeten de elektriciteitsproductie en het elektriciteitsverbruik tussen de leden immers “ogenblikkelijk” worden gecompenseerd.

Welke vormen van energiedelen bestaan er?

Energiedelen binnen een gebouw (collectief zelfverbruik)

Energieproductie op of aan een gebouw, met zelfverbruik van de geproduceerde energie door de bewoners van het gebouw (bijvoorbeeld: appartementsgebouw).

Hernieuwbare-energiegemeenschap (REC)

Verscheidene leden die zich in elkaars nabijheid bevinden kunnen het openbaar net gebruiken en een gemeenschap oprichten om hernieuwbare energie te produceren, te verbruiken, op te slaan en te verkopen.

Een hernieuwbare-energiegemeenschap moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Een REC moet rechtspersoonlijkheid hebben (vzw, coöperatie, enz.).
  • Haar hoofddoel is niet winst maken, maar maatschappelijke, economische en milieuvoordelen creëren.
  • De gemeenschap moet steunen op open en vrijwillige burgerparticipatie.
  • Alleen burgers, KMO’s en lokale overheden kunnen leden van een hernieuwbare-energiegemeenschap zijn.
  • De gemeenschap moet lokaal beheerd worden door haar leden (burgers, KMO’s, lokale overheden).

Ga voor meer info over hernieuwbare-energiegemeenschappen naar de website van de CWaPE.

Energiegemeenschap van burgers (CEC)

Qua principe lijkt de energiegemeenschap van burgers sterk op een hernieuwbare-energiegemeenschap, maar hier gaat het niet alleen om hernieuwbare energie. Bovendien mag de geografische zone uitgebreider zijn.

Persoon-aan-persoon verkoop van hernieuwbare energie 

Hierbij wordt elektriciteit die met hernieuwbare energiebronnen is opgewekt tussen klanten verkocht op basis van een contract.

Voorwaarden voor het delen van energie

Om energie te kunnen delen moeten bepaalde voorwaarden vervuld zijn:

  • Elke deelnemer moet uitgerust zijn met een dubbele-stroommeter met kwartuur meteropname op afstand of een digitale meter.
  • De elektriciteit die binnen een energiegemeenschap wordt gedeeld of voor collectief zelfverbruik dient, moet via het openbaar net verdeeld worden. Het is niet toegelaten om privé-micronetten aan te leggen.
  • Gedeelde elektriciteit of collectief zelfverbruikte elektriciteit wordt niet als energielevering beschouwd, zodat een leveringslicentie niet vereist is.

In de praktijk

Het stelsel voor energiedelen dat is ingevoerd door het decreet van 12 april 2001 (gewijzigd door het decreet van 2 mei 2019) zal slechts van kracht worden na de goedkeuring van uitvoeringsmaatregelen door de Waalse regering en nadat de CWaPE een specifiek tarief voor het gebruik van het net voor collectief zelfverbruik heeft goedgekeurd, indien dit vereist is.

De verschillende types energiedelen dienen vooraf te worden aangevraagd. Alle formulieren en gedetailleerde uitleg over een stappenplan zullen beschikbaar zijn op ORES.be zodra het toepassingskader bepaald is.

Ga voor meer informatie naar de website van de Waalse Overheidsdienst (SPW).

Via de SPW krijgt u toegang tot een facilitator, die u begeleidt bij het opzetten van uw project “Energiegemeenschap en energiedelen binnen één enkel gebouw”. Gebruik hiervoor dit formulier.

U vindt alle wettelijke informatie op Belgisch Staatsblad – Moniteur belge (fgov.be)


Nog vragen over energiedelen? Neem contact op met partage.energie@ores.be