De tarieven voor een meter met meteropname vanop afstand - bedrijven en industrie

De tarieven voor een meter met meteropname vanop afstand

Kunt u de meterstand vanop afstand opnemen?

De meter met meteropname vanop afstand of AMR (automated meter reading) is voorbehouden voor professioneel gebruik (vermogen ≥ 100 kVA). Met dit soort meter kunnen de kwartuur-verbruiksgegevens worden opgenomen. Zo betaalt u exact voor wat u in de loop van de maand verbruikt. Hierdoor worden voorschotfacturen en eindafrekeningen vermeden.


Uw energiefacturen

Uw energieleverancier stuurt u elke maand een elektriciteitsfactuur die gebaseerd is op uw energieverbruik. 

Op deze factuur vindt u:

  • de verbruikte energie: de prijs ervan is afhankelijk van de energieleverancier die u koos
  • de transport- en distributietarieven: deze zijn vastgelegd door de Waalse commissie voor energie, de CWaPE
  • diverse heffingen: deze worden opgelegd door de gewestelijke en federale overheden

De berekeningsmethode voor het deel distributie en transport begrijpen

De transport- en distributietarieven omvatten in het bijzonder de terbeschikkingstelling door het net van voldoende elektrisch vermogen om aan uw behoeften te voldoen. De berekening van deze kosten bestaat uit een vast en een variabel deel. Dit laatste houdt rekening met een proportionele term bij het verbruik en een capacitaire term wat het vermogen betreft.

BEREKENING VAN HET MAXIMUMPUNT

Uw verbruik wordt automatisch opgenomen door uw meter met meteropname op afstand (of AMR-meter). Aan de hand van deze meteropname wordt het maandelijkse maximumpunt bepaald. Het betreft het maximumvermogen dat van het net wordt afgenomen tijdens het kwartier met het grootste verbruik in de loop van de maand.

Overeenkomstig de tariefmethodologie die geldt voor de distributienetbeheerders voor elektriciteit, zal vanaf 1 januari 2021 niet langer het maximumpunt van de maand (MAX TH) als te factureren maximumpunt worden genomen, maar wel het 11e hoogste vermogenspunt (MAX 11 TH) dat tijdens de piekuren van de maand wordt gemeten.

DOWNLOAD EEN VOORBEELD VAN HET TARIEF VOOR HET GEBRUIK VAN HET DISTRIBUTIENET - NIEUWE BEREKENINGSMETHODE VAN DE CAPACITAIRE TERM (01/2021)

Welke twee elementen vormen samen het capacitaire tarief ?

  1. Het tarief voor het historische maximumpunt, uitgedrukt in €/kW/maand, geldt voor het hoogste te factureren vermogenspunt tijdens de elf maanden die voorafgaan aan de facturatiemaand. Het tarief voor het historische maximumpunt weegt voor 75% door in de capacitaire term.
  2. Het tarief voor het maximumpunt van de maand, uitgedrukt in €/kW/maand, geldt voor het hoogste te factureren vermogenspunt tijdens de facturatiemaand. Het tarief voor het maximumpunt van de maand weegt voor 25% door in de capacitaire term.