Energieproductie - autorites publiques

Energieproductie

Energieproductiemiddelen

Momenteel is het mogelijk om op verschillende manieren elektriciteit op te wekken:

  • Zonne-energie : de hernieuwbare energie bij uitstek. De zon kan thermische energie opwekken (wanneer warmte wordt geproduceerd) of fotovoltaïsche energie (elektriciteitsproductie). Met fotovoltaïsche panelen kunt u de gebouwen in uw gemeente van stroom voorzien en de diverse elektriciteitsbehoeften dekken. De Waalse overheid voorziet in ondersteuningsmechanismen voor fotovoltaïsche installaties die werden geïnstalleerd vóór 2014 (SOLWATT)en vóór 2018 (QUALIWATT).
  • Windenergie : bij deze systemen wordt elektriciteit opgewekt door de ronddraaiende wieken of door de structuur van een windturbine. De Waalse overheid voorziet in een ondersteuningsmechanisme voor stroomproductie met windturbines in de vorm van groenestroomcertificaten. Ze worden toegekend in verhouding tot uw elektriciteitsproductie, kunnen gevaloriseerd worden op een specifieke markt en zo bijdragen tot de rentabiliteit van uw investering.
  • Andere energiebronnen : warmtekrachtkoppeling (gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit) en waterkrachtcentrales zijn voorbeelden van energieopwekking die gunstig is voor de planeet. Afhankelijk van de gekozen productiewijze kunt u eventueel gebruikmaken van ondersteuningsmechanismen van de overheid.

Met deze productiemiddelen produceert u elektriciteit om in uw behoeften te voorzien. Op momenten waarop u zelf geen stroom opwekt, is het ORES-netwerk beschikbaar om uw bevoorradingszekerheid te garanderen.


Mijn energieproductie