Conjunctureel beschermde afnemer - Particulieren en Professionals

WAT IS EEN CONJUNCTUREEL BESCHERMDE AFNEMER?

Een conjunctureel beschermde afnemer is een klant van wie de financiële situatie zodanig is dat de wetgeving van het Waalse Gewest voor hem of haar voorziet in een beschermingsstatuut na inkomensverlies in verband met covid-19 of die een beperkt inkomen heeft en moeilijkheden ondervindt om zijn of haar energiefactuur te betalen.

Wie kan het voordeel van bescherming genieten als conjunctureel beschermde afnemer?

Elke klant - of elke andere persoon of kind die onder hetzelfde dak woont - die voldoet aan de criteria bepaald in het besluit van de Waalse regering dat op 25 september 2020 werd goedgekeurd.

Het statuut van conjunctureel beschermde afnemer kan worden toegekend aan klanten die een residentieel contract met een leverancier hebben en aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De klant of elke persoon die onder hetzelfde dak woont en beschikt over een attest van het OCMW of van een sociale dienst dat erkent dat hij het moeilijk heeft om zijn energiefacturen te betalen.
 • De klant die zich in een situatie van wanbetaling bevindt (vanaf de ontvangst van de waarschuwingsbrief voor de installatie van een meter met voorafbetalingsfunctie/budgetmeter van zijn leverancier) en:
  • van wie het beroepsinkomen wordt beïnvloed door de covid-19-crisis en die tijdelijke werkloosheidsuitkeringen of een overbruggingsrecht ontvangt;
  • een uitkering als volledig vergoede werkloze ontvangt.

Wanneer het statuut is toegekend, ontvangt de conjunctureel beschermde klant energie van zijn distributienetbeheerder en geniet hij gedurende één jaar het sociaal tarief.


Ik wens energie van ORES te ontvangen als conjunctureel beschermde klant

Het statuut van conjunctureel beschermde klant kan aangevraagd worden tot 31 maart 2021. Er komt automatisch een einde aan het toegekende statuut van conjunctureel beschermde klant wanneer een termijn van twaalf maanden is verstreken vanaf de toekenning ervan, tenzij het statuut eerder werd beëindigd op verzoek van de klant.

WELKE STAPPEN DIENT U TE ZETTEN?

1. Vul het formulier in

TOEGANG TOT HET FORMULIER

2. Bezorg ons de volgende documenten:

 • Ofwel het attest van het OCMW of van een sociale dienst dat erkent dat u moeilijkheden ondervindt om uw energiefacturen te betalen.
 • Ofwel de volgende documenten:
  • de brief van uw leverancier die u waarschuwt dat een meter met voorafbetalingsfunctie/budgetmeter bij u zal worden geïnstalleerd;
  • een attest van uw:
   • hulpkas voor de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen of elke andere organisatie voor de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen, betreffende tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van covid-19:
   • sociaal verzekeringsfonds betreffende de toegekende financiële tegemoetkomingen in het kader van het “overbruggingsrecht” in verband met covid-19;
   • hulpkas voor de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen of elke andere organisatie voor de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen, betreffende uitkeringen als volledig vergoede werkloze.

Wat is het sociaal tarief?

Indien u een conjunctureel beschermde afnemer bent, krijgt u uitsluitend door uw distributienetbeheerder energie geleverd, die dan uw leverancier wordt, en geniet u het sociaal tarief gedurende één jaar.

Meer informatie vindt u hier