Het prosumertarief - Particulieren en professionals

Pas d’application du tarif prosumer pour la période allant du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020

La CWaPE a décidé de ne pas s’opposer à l’arrêté visant à postposer la facturation du tarif prosumer. Concrètement, cela signifie que, du 1er janvier au 30 avril 2020, les factures de régularisation des clients concernés seront envoyées sans application du tarif prosumer. Il n’y aura pas d’application ou de correction rétroactive du tarif prosumer pour cette même période.

Les discussions au sujet d’une application future du tarif prosumer se poursuivent. La CWaPE maintient sa position générale quant à l’opportunité du tarif prosumer et aux compétences exclusives du régulateur en la matière.  Une fois les modalités pratiques de ce tarif définies, vous pourrez les consulter via cette page internet.

Vous pouvez retrouver l’intégralité du communiqué de la CWaPE sur leur site internet.

Het prosumertarief

Beschikt u over een gedecentraliseerde installatie voor de productie van elektriciteit waarvan het vermogen kleiner of gelijk is aan 10kVA?

Het prosumertarief is een tarief voor het gebruik van het distributienet door prosumers, dit zijn personen die het distributienet voor laagspanning gebruiken en over een gedecentraliseerde installatie voor de productie van elektriciteit beschikken waarvan het vermogen kleiner of gelijk is aan 10kVA. 

Dit tarief zorgt ervoor dat de gebruikers evenredig bijdragen tot de netkosten voor de elektriciteitsdistributie. 

Het prosumertarief zal worden doorgerekend aan prosumerklanten via de factuur van de elektriciteitsleverancier. Dit tarief varieert naargelang de distributienetbeheerder en vormt het voorwerp van een bekrachtiging in februari 2019 door de CWaPE, de Waalse commissie voor Energie. 

Doelstellingen van het prosumertarief:

  • het behoud en de ontwikkeling van het net garanderen
  • De prosumers aanzetten de energie die ze zelf produceren te verbruiken en dus de hoeveelheid energie die ze aan het net onttrekken te doen dalen.

Wie is betrokken?

Een prosumer is iemand die elektriciteit verbruikt maar ook produceert. Dat betekent dat hij/zij aangesloten is op het laagspanningsdistributienet en eveneens over een gedecentraliseerde productiecentrale voor elektriciteit beschikt (bijvoorbeeld door fotovoltaïsche zonnepanelen) met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA. De prosumer kan dus elektriciteit in het net injecteren, maar kan via dezelfde aansluiting ook elektriciteit afnemen.

Het prosumertarief geldt standaard voor alle laagspanningsprosumers, ongeacht de gebruikte productietechnologie (fotovoltaïsche zonnepanelen, kleine installaties voor wind- of waterenergie, cogeneratie, enz.). 


Werking van het prosumertarief

Het prosumertarief is een capacitair tarief, uitgedrukt in EUR/kWe. Kilowatt is de eenheid waarin het netto elektrisch vermogen dat door de productie-installatie kan worden ontwikkeld wordt uitgedrukt (Het is het elektrisch vermogen dat door de installatie voor de productie van elektriciteit wordt opgewekt vóór de eventuele transformatie naar het net, verkregen door het gemiddeld vermogen van de functionele installaties van de installatie af te trekken van het maximaal realiseerbaar vermogen en uitgedrukt in kWe) van de installatie. Het is het minimum tussen het vermogen van de omzetter uitgedrukt in kVA en het vermogen van de omzetter uitgedrukt in kWc, dat van toepassing is op het elektrisch nettovermogen dat door de productie-installatie kan worden ontwikkeld. Het is een tarief voor het gebruik van het net, vanaf 2020, dat bij de andere afnametarieven komt die momenteel reeds worden aangerekend.

Voor dit capacitair tarief heeft de CWaPE bepaald dat doorgaans 37,76% van de geproduceerde energie rechtstreeks wordt verbruikt door uw woning.  De rest van uw verbruik, ofwel 62,24% wordt op een ander moment afgenomen op het distributienet. (Voor het berekenen van dit tarief neemt de CWaPE als jaarlijkse productiehypothese de waarde van 910kWh per kWe per jaar.)

Een prosumer kan er ook voor kiezen energie die op het net wordt opgeladen en de energie die aan het net onttrokken wordt afzonderlijk te laten meten (via het installeren van een dubbele stroommeter). In dat geval wordt het prosumertarief niet toegepast en worden de tarieven voor elektriciteitsafname op de netten gebaseerd op de bruto gemeten kWh, d.w.z. de werkelijk gemeten kWh op het distributienet. Bij deze vorm van tarifering, wordt het bedrag dat via periodieke tarieven ten laste is van de prosumer geplafoneerd worden aan het capacitaire tarief dat gelinkt is aan het netto ontwikkelbaar elektrisch vermogen van de installatie.

Capacitair prosumertarief incl. btw

Uitgedrukt in €/kWe2020202120222023
ORES Namen 87,41 88,16 88,50 88,21
ORES Henegouwen 85,78 85,47 85,95 84,86
ORES Oost 98,63 99,39 99,26 98,53
ORES Luxemburg 89,54 90,29 90,63 91,63
ORES Verviers 98,84 98,79 99,07 97,08
ORES Waals-Brabant 78,62 79,24 79,51 79,52
ORES Moeskroen 78,81 79,67 80,31 82,26

Bereken het voor u voordeligste tarief

Voor de meeste prosumers komt de capacitaire term die door de CWaPE wordt bepaald overeen met het voordeligste tarief. Dit forfait dekt uw kosten voor het gebruik van het net zonder dat u kosten hoeft te maken om uw meter te vervangen door een dubbele stroommeter. 

Om na te gaan of dit tarief voor u interessant is, kunt u de simulatie uitvoeren die door de CWaPE werd ontwikkeld door dit Excelbestand te downloaden.

DE SIMULATOR DOWNLOADEN
DE DUBBELE STROOMMETER UITGELEGD

WILT U MEER WETEN OVER HET PROSUMERTARIEF?