Het prosumertarief - Particulieren en professionals

Geen toepassing van het prosumertarief (of prosumenten tarief) voor de periode van 1 mei 2020 tot 30 september 2020

De Waalse Regering heeft besloten de facturatie van het prosumertarief uit te stellen. Concreet betekent dit dat de regularisatiefacturen van de betrokken klanten van 1 mei tot 30 september 2020 zonder toepassing van het prosumertarief verstuurd zullen worden. Er zal geen toepassing of correctie met terugwerkende kracht van het prosumertarief voor diezelfde periode zijn. Deze maatregel zal de periode verlengen waarin het prosumertarief niet werd toegepast, die, ter herinnering, van 1 januari tot 30 april 2020 liep,.
De discussies in verband met het geheel van begeleidingsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor de toepassing van het prosumertarief op 1 oktober 2020, zijn nog steeds gaande. Zodra de praktische modaliteiten van dit tarief gedefinieerd zullen zijn, zult u ze via deze website kunnen raadplegen.

De Waalse regering maakt vorderingen met het prosumententarief. Momenteel worden de wetteksten goedgekeurd door de Waalse wetgever, die de nieuwe regeling op 1/10/2020 wil invoeren.

De Waalse regering heeft de afgelopen weken nieuwe mededelingen gedaan over maatregelen met betrekking tot het prosumententarief. De wetteksten worden momenteel nog goedgekeurd. Daarom presenteren wij u deze maatregelen onder voorbehoud.

Kort gezegd zou het prosumententarief geleidelijk in werking treden. In 2020 en 2021 zou het tarief voor 100% worden gecompenseerd volgens nog te bevestigen modaliteiten. In 2022 en 2023 zou deze compensatie 54,27% bedragen.

Ook andere maatregelen worden momenteel besproken. Het Waalse Gewest zou de kosten voor de installatie van een slimme meter (dubbele stroommeter) tot 31 december 2023 terugbetalen aan een beperkt aantal klanten (zowel prosumenten als niet-prosumenten). Het Waals Gewest zou ook een tegemoetkoming verlenen wanneer klanten domotica installeren die het zelfverbruik bevordert. Het zou gaan om de terugbetaling ten belope van 40% van de investering van de klant, met een maximum van 400 euro.

Het prosumertarief

Beschikt u over een gedecentraliseerde installatie voor de productie van elektriciteit waarvan het vermogen kleiner of gelijk is aan 10kVA?

Het prosumertarief (of prosumenten tarief) is een tarief voor het gebruik van het distributienet door prosumers, dit zijn personen die het distributienet voor laagspanning gebruiken en over een gedecentraliseerde installatie voor de productie van elektriciteit beschikken waarvan het vermogen kleiner of gelijk is aan 10kVA. 

Dit tarief zorgt ervoor dat de gebruikers evenredig bijdragen tot de netkosten voor de elektriciteitsdistributie. 

Het prosumertarief zal worden doorgerekend aan prosumerklanten via de factuur van de elektriciteitsleverancier. Dit tarief varieert naargelang de distributienetbeheerder en vormt het voorwerp van een bekrachtiging in februari 2019 door de CWaPE, de Waalse commissie voor Energie. 

Doelstellingen van het prosumertarief:

  • het behoud en de ontwikkeling van het net garanderen
  • De prosumers aanzetten de energie die ze zelf produceren te verbruiken en dus de hoeveelheid energie die ze aan het net onttrekken te doen dalen.

Wie is betrokken?

Een prosumer is iemand die elektriciteit verbruikt maar ook produceert. Dat betekent dat hij/zij aangesloten is op het laagspanningsdistributienet en eveneens over een gedecentraliseerde productiecentrale voor elektriciteit beschikt (bijvoorbeeld door fotovoltaïsche zonnepanelen) met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA. De prosumer kan dus elektriciteit in het net injecteren, maar kan via dezelfde aansluiting ook elektriciteit afnemen.

Het prosumertarief geldt standaard voor alle laagspanningsprosumers, ongeacht de gebruikte productietechnologie (fotovoltaïsche zonnepanelen, kleine installaties voor wind- of waterenergie, cogeneratie, enz.). 


Werking van het prosumertarief

Het prosumertarief is een capacitair tarief, uitgedrukt in EUR/kWe. Kilowatt is de eenheid waarin het netto elektrisch vermogen dat door de productie-installatie kan worden ontwikkeld wordt uitgedrukt (Het is het elektrisch vermogen dat door de installatie voor de productie van elektriciteit wordt opgewekt vóór de eventuele transformatie naar het net, verkregen door het gemiddeld vermogen van de functionele installaties van de installatie af te trekken van het maximaal realiseerbaar vermogen en uitgedrukt in kWe) van de installatie. Het is het minimum tussen het vermogen van de omzetter uitgedrukt in kVA en het vermogen van de omzetter uitgedrukt in kWc, dat van toepassing is op het elektrisch nettovermogen dat door de productie-installatie kan worden ontwikkeld. Het is een tarief voor het gebruik van het net, vanaf 2020, dat bij de andere afnametarieven komt die momenteel reeds worden aangerekend.

Voor dit capacitair tarief heeft de CWaPE bepaald dat doorgaans 37,76% van de geproduceerde energie rechtstreeks wordt verbruikt door uw woning.  De rest van uw verbruik, ofwel 62,24% wordt op een ander moment afgenomen op het distributienet. (Voor het berekenen van dit tarief neemt de CWaPE als jaarlijkse productiehypothese de waarde van 910kWh per kWe per jaar.)

Een prosumer kan er ook voor kiezen energie die op het net wordt opgeladen en de energie die aan het net onttrokken wordt afzonderlijk te laten meten (via het installeren van een dubbele stroommeter). In dat geval wordt het prosumertarief niet toegepast en worden de tarieven voor elektriciteitsafname op de netten gebaseerd op de bruto gemeten kWh, d.w.z. de werkelijk gemeten kWh op het distributienet. Bij deze vorm van tarifering, wordt het bedrag dat via periodieke tarieven ten laste is van de prosumer geplafoneerd worden aan het capacitaire tarief dat gelinkt is aan het netto ontwikkelbaar elektrisch vermogen van de installatie.

Capacitair prosumertarief incl. btw

Uitgedrukt in €/kWe2020202120222023
ORES Namen 87,41 88,16 88,50 88,21
ORES Henegouwen 85,78 85,47 85,95 84,86
ORES Oost 98,63 99,39 99,26 98,53
ORES Luxemburg 89,54 90,29 90,63 91,63
ORES Verviers 98,84 98,79 99,07 97,08
ORES Waals-Brabant 78,62 79,24 79,51 79,52
ORES Moeskroen 78,81 79,67 80,31 82,26

Bereken het voor u voordeligste tarief

Voor de meeste prosumers komt de capacitaire term die door de CWaPE wordt bepaald overeen met het voordeligste tarief. Dit forfait dekt uw kosten voor het gebruik van het net zonder dat u kosten hoeft te maken om uw meter te vervangen door een dubbele stroommeter. 

Om na te gaan of dit tarief voor u interessant is, kunt u de simulatie uitvoeren die door de CWaPE werd ontwikkeld door dit Excelbestand te downloaden.

DE SIMULATOR DOWNLOADEN
DE DUBBELE STROOMMETER UITGELEGD

WILT U MEER WETEN OVER HET PROSUMERTARIEF?