Algemene voorwaarden - Particulieren & Professionals

un homme consulte son smartphone en buvant son café

Tarieven en algemene voorwaarden

Vragen over de algemene betalingsvoorwaarden?

 1. Algemene bepalingen 
  Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en statutaire bepalingen die van toepassing zijn op het voorwerp van elke facturatie, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing op elke door ORES, optredend in opdracht en voor rekening van de netbeheerder, uitgegeven factuur.
 2. Betaling 
  De facturen dienen betaald te worden binnen de termijn die op de factuur staat en wanneer deze er niet op vermeld wordt, binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur.
  Een verwijlinterest voor een percent per maand kan toegepast worden op elke op de vervaldatum onbetaalde som, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
  Wanneer een factuur niet betaald is op haar vervaldatum zullen de rappelkosten, ingebrekestelling en invordering te uwen laste zijn.
 3. Bevoegde rechtbanken
  Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken binnen de jurisdictie van de hoofdzetel van de gas- en/of elektricteitsnetbeheerder bevoegd.