Ga naar de website van de CWAPE om uw formulieren te downloaden of meer informatie te vragen.

Wil u een energiegemeenschap oprichten en bent u de vertegenwoordiger ervan? Volg dan deze stappen.

 • R Formulaire

  Stap 1

  De deelnemers bepalen en de vertegenwoordiger aanstellen

 • R Completer

  Stap 2

  Een energiegemeenschap oprichten en aanmelden

 • R Partenaires

  Stap 3

  Starten met een activiteit voor energiedelen

 • R Loupe

  Stap 4

  ORES en de CWaPE analyseren uw dossier

 • R Offre Contrat

  Stap 5

  De overeenkomst ondertekenen

 • R Production Partage Energie

  Stap 6

  Het energiedelen begint

Formulaire

Stap 1: De deelnemers bepalen en de vertegenwoordiger aanstellen

Vóór u start met een energiegemeenschap (waarbij 2 formules mogelijk zijn: HEG en EGB) dient u op de hoogte te zijn van de regels in verband met energiedelen, een akkoord te bereiken met alle leden en een vertegenwoordiger aan te stellen.

Momenteel moeten alle deelnemers aan een energiegemeenschap bij dezelfde distributienetbeheerder zijn aangesloten.

Stap 2: Een energiegemeenschap oprichten en aanmelden

U dient een rechtspersoon op te richten en een aanmeldingsformulier (FR) voor de energiegemeenschap in te vullen voor de CWaPE. Als u het formulier hebt ingevuld, dient u het te e-mailen naar notification.communaute@cwape.be, samen met de bijlagen. U ontvangt van de CWaPE een antwoord binnen 10 dagen. Raadpleeg de gids met uitleg over het formulier (FR). 

Bijlagen:

 • Bijlage 1 (indien van toepassing): kopie van de overeenkomst gesloten tussen de energiegemeenschap en de beheerder die belast is met het volledige of gedeeltelijke beheer van de activiteiten van de gemeenschap/van de productie- of opslaginstallaties ervan.
 • Bijlage 2 (indien van toepassing): kopie van het Huishoudelijk Reglement van de energiegemeenschap.
 • Bijlage 3 (indien van toepassing): kopie van de erkenning van de energiegemeenschap.
 • Bijlage 4 (FR): lijst van de leden en aandeelhouders van de energiegemeenschap en van de productie-installaties die door de energiegemeenschap worden uitgebaat (bijlage in een verplicht formaat).
 • Bijlage 5 (indien van toepassing): organogram van de rechtspersonen die lid of aandeelhouder zijn.
 • Bijlage 6 (indien van toepassing): kopie van de overeenkomst van terbeschikkingstelling van de productie-installatie(s) tussen de energiegemeenschap en de eigenaar van de productie-installatie(s).
 • Bijlage 7: bewijs van machtiging van de vertegenwoordiger van de energiegemeenschap in het kader van de aanmeldingsprocedure.
 • Bijlage 8: de gecoördineerde statuten van de energiegemeenschap.
 • Bijlage 9: kopie van de overeenkomst tussen de energiegemeenschap en de leden en aandeelhouders ervan, overeenkomstig de bepalingen van artikel 35duodecies, §2 van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt.

Stap 3: Starten met een activiteit voor energiedelen

Vul het formulier in om het starten van een activiteit voor energiedelen aan te vragen en mail het naar ORES (partage.energie@ores.be), samen met de bijlagen. U ontvangt van ons een antwoord binnen 10 dagen.

Bijlagen:

 • Bijlage 1: ontvangstbevestiging van de aanmelding van de oprichting van de energiegemeenschap bij de CWaPE.
 • Bijlage 2: bewijs van de machtiging van de vertegenwoordiger van het energiedelen.
 • Bijlage 5 (indien van toepassing): geografische plattegrond van de productie-installaties.
 • Bijlage 6 (FR): lijst van de deelnemers aan het energiedelen en van de productie-installaties die gebruikt worden voor het energiedelen.
 • Bijlage 7 (indien van toepassing): verdeelsleutel indien deze niet voorkomt op de lijst van standaard verdeelsleutels.
 • Bijlage 8 (FR): verklaring op eer van de personen die deelnemen aan het energiedelen.
 • Bijlage 9: document waaruit het eigendoms- of gebruiksrecht van de energiegemeenschap op de productie-installaties blijkt.

 

Vóór u uw aanvraag indient om te starten met een activiteit voor energiedelen, raden we u aan om het contract op te stellen waarin de afspraken tussen de deelnemers en de vertegenwoordiger zijn bepaald (afgesproken tarieven, eventuele beheerkosten, verdeelsleutel, enz.) en de vereiste voorwaarden na te leven.

 

Meer informatie over de vereiste voorwaarden: 

 • Bij alle deelnemers moet een dubbele-stroommeter (digitale meter of AMR-meter) zijn geïnstalleerd.
 • De producenten moeten afstand doen van de compensatie.
 • Deelnemers die genieten van het sociaal tarief op gedeelde (zelf verbruikte) volumes moeten ervan afstand doen.
 • De deelnemers dienen “meetregime 3” te activeren op hun meter (waardoor die om de 15 minuten gegevens verzendt). Ze dienen dit aan te vragen bij hun energieleverancier. Ze aanvaarden ook om hun gegevens met de vertegenwoordiger te delen.

Stap 4: ORES en de CWaPE analyseren uw dossier 

 • ORES gaat na of uw aanvraag volledig is.
 • ORES controleert of uw dossier ontvankelijk is:
  • Individuele criteria die van toepassing zijn op de leden (afzien van compensatie, enz.)
  • Criteria voor de gemeenschap (geografische perimeter van de HEG/EGB, verdeelsleutel, enz.)
 • ORES beoordeelt het dossier en deelt dit mee aan de CWaPE.
 • de CWaPE analyseert het dossier en deelt binnen 40 dagen haar beslissing mee.

Stap 5: De overeenkomst ondertekenen

Als de CWaPE akkoord gaat, bezorgt ORES u de overeenkomst. U ondertekent ze en stuurt ze terug naar ORES: partage.energie@ores.be.

De overeenkomst is een contract tussen de vertegenwoordiger en ORES met alle belangrijke gegevens van het systeem van energiedelen. Ze vermeldt onder andere waarvoor elke partij verantwoordelijk is, de deelnemerslijst en de verdeelsleutel. 

Stap 6: Het energiedelen begint

 • vanaf nu wordt een gedeelte van de energie binnen de gemeenschap aangekocht of verkocht. Het resterende deel wordt nog steeds uitgewisseld via de commerciële leverancier van elke deelnemer;
 • elke maand ontvangt u van ORES de volumes die tussen de deelnemers zijn uitgewisseld, zodat facturatie mogelijk wordt;
 • de commerciële lverancier ontvangt de volumes die tussen de deelnemers zijn uitgewisseld om deze van zijn facturen te kunnen aftrekken;
 • de commerciële leverancier blijft alle netwerkkosten factureren.

Verwante onderwerpen

Vragen over energiedelen?