Statutaire informatie

Une ampoule éclaire des documents présentant des statistiques

Statutaire informatie

Een belangrijke economische speler in Wallonië

ORES is verantwoordelijk voor het beheer van de distributienetten voor elektriciteit en gas in meer dan 75% van de Waalse gemeenten. Het personeel van ORES, dochteronderneming van ORES Assets, bestaat uit ongeveer 2.500 mannen en vrouwen die elke dag 2,7 miljoen Walen in staat stellen te genieten van hun basisdiensten: toegang tot elektriciteit, aardgas en openbare verlichting.

Sinds haar oprichting in 2009 heeft ORES elk jaar gemiddeld ongeveer 250 miljoen euro geïnvesteerd in de distributienetten. De onderneming genereert een geconsolideerde omzet van meer dan 1 miljard euro.

ORES, die belast is met de exploitatie van de distributienetten, dient ook de nodige middelen te zoeken om de duurzaamheid en ontwikkeling van haar activiteiten te financieren. De financieringsmiddelen van ORES worden gegarandeerd door ORES Assets.

De statutaire rekeningen van ORES worden opgesteld volgens de Belgische boekhoudkundige normen (BGAAP). De deelnemingen in de vennootschappen Atrias en Comnexio worden geconsolideerd in ORES Assets met ORES in overeenstemming met de Belgische boekhoudkundige normen en, op vrijwillige basis, in overeenstemming met de IFRS-normen. Een geconsolideerde risicoanalyse wordt ook uitgevoerd.


2022 Jaarverslagen

Momenteel alleen beschikbaar in het Frans 


Financiële kalender

Uitgifte van obligaties - Handelspapier

De belangrijkste data van de financiële kalender van de economische groep ORES worden overgenomen in deze tabel.

GebeurtenisDatum
Publicatie van de jaarrekeningen mei 2023
Gewone algemene vergaderingen 15 juni 2023
Publicatie van de resultaten van het 1ste semester oktober 2023

Statuten

De statuten van ORES en ORES Assets kunnen geraadpleegd worden (in het Frans) via de onderstaande link.

Raadpleeg ook het Bestuurscharter van ORES.


Algemene vergaderingen van de aandeelhouders en van de obligatiehouders

Kennisgevingen met betrekking tot de bijeenroeping en documenten met betrekking tot de algemene vergaderingen van de aandeelhouders en obligatiehouders van ORES zijn beschikbaar in het nieuws.