Statutaire informatie

Une ampoule éclaire des documents présentant des statistiques

Statutaire informatie

Een belangrijke economische speler in Wallonië

ORES is verantwoordelijk voor het beheer van de distributienetten voor elektriciteit en gas in meer dan 75% van de Waalse gemeenten. Het personeel van ORES cvba, dochteronderneming van ORES Assets cvba, bestaat uit ongeveer 2.400 mannen en vrouwen die elke dag 2,8 miljoen Walen in staat stellen te genieten van hun basisdiensten: toegang tot elektriciteit, aardgas en openbare verlichting.

Sinds haar oprichting in 2009 heeft ORES elk jaar gemiddeld ongeveer 250 miljoen euro geïnvesteerd in de distributienetten. De onderneming genereert een geconsolideerde omzet van bijna 1 miljard euro.

ORES, dat belast is met de exploitatie van de distributienetten, dient ook de nodige middelen te zoeken om de duurzaamheid en ontwikkeling van haar activiteiten te financieren. De financieringsmiddelen van ORES worden gegarandeerd door ORES Assets.

De statutaire rekeningen van ORES worden opgesteld volgens de Belgische boekhoudkundige normen (BGAAP). De deelnemingen in de vennootschappen Atrias en N-Allo worden geconsolideerd in ORES Assets met de rekeningen van ORES in overeenstemming met de Belgische boekhoudkundige normen en, op vrijwillige basis, in overeenstemming met de IFRS-normen. Een geconsolideerde risicoanalyse wordt ook uitgevoerd.


Geconsolideerde rekeningen

De rekeningen zijn geconsolideerd volgens de IFRS-normen van de economische groep ORES. Deze interne documenten werden niet onderworpen aan de Algemene Aandeelhoudersvergadering van ORES Assets, ze worden niet ingediend bij de BNB.


Financiële kalender

Uitgifte van obligaties - Handelspapier

De belangrijkste data van de financiële kalender van de economische groep ORES worden overgenomen in deze tabel.

GebeurtenisDatum
Publicatie van de jaarrekeningen juni 2017
Gewone algemene vergaderingen 22 juni 2017
Publicatie van de resultaten van het 1ste semester oktober 2017

Algemene aandeelhoudersvergaderingen

De Algemene aandeelhoudersvergadering delibereert over de onderwerpen die op de agenda geplaatst werden. Deze wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur.

Een gewone algemene vergadering vindt elk jaar plaats in juni. Elke vennoot heeft het recht deel te nemen aan de Algemene vergadering en heeft evenveel stemmen als aandelen die hij/zij bezit (1 aandeel = 1 stem).

De obligatiehouders kunnen deelnemen aan de Algemene aandeelhoudervergadering met raadgevende stem.

De oproep tot de algemene vergadering van ORES cvba van 22 juni 2017 is hier beschikbaar.

De documentatie met betrekking tot Financieel verslag , het jaarverslag en de wetswijzigingen ORES is toegankelijk door te klikken op elk van deze voorwaarden.

Algemene vergaderingen van de obligatiehouders

De Algemene vergadering van de obligatiehouders delibereert over de onderwerpen die op de agenda staan. Deze kan of moet bijeengeroepen worden door de Raad van bestuur.

Elke obligatiehouder heeft het recht deel te nemen aan de Algemene vergadering en heeft evenveel stemmen als obligaties (1 obligatie = 1 stem).

DatumVergaderingLinks
7/11/2013 Algemene vergadering van obligatiehouders (Loyers)

Statuten

De statuten van ORES en ORES Assets kunnen geraadpleegd worden (in het Frans) via de onderstaande link.

Raadpleeg ook het Bestuurscharter van ORES.


ORES heeft een project ingediend bij de Europese Investeringsbank (EIB). Het betreft het verkrijgen van een lening ter financiering van een belangrijk deel van het investeringsprogramma 2018-2022 in verband met de vernieuwing en modernisering van zijn netwerken in de komende jaren. Het persbericht van de EIB betreffende het onderzoek van deze aanvraag is hier beschikbaar.