Algemene voorwaarden

Over het bereik van de informatie op de website

Deze website is bestemd om algemene informatie te geven over ORES en haar activiteiten. Hoewel ORES zich inspant om de informatie te verschaffen waarvan ze acht dat deze up-to-date en exact is, kan ORES niet garanderen dat deze volledig is en dat alle verschafte informatie passend, exact en volledig is.

ORES kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die verschaft wordt op deze website of voor het ontbreken van specifieke informatie. De betrokken bezoeker zal zich, indien van toepassing, wenden tot de informatiekanalen die hiertoe voorzien worden door de wet, zoals in het bijzonder jaarverslagen, die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn.

Over de bescherming van de intellectuele rechten op de website en haar inhoud

Alle rechten op de inhoud en de structuur van de ze website en in het bijzonder maar niet beperkt tot de foto's, teksten, logo's, slogans, commerciële namen... zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wettelijke en reglementaire teksten en dienen verplicht nageleefd te worden door elke bezoeker van de website.

Behalve mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van ORES of eventuele rechthebbenden, is elke kopie, verhuur, ontlening, uitzending of gebruik voor publieke uitvoering van deze website en haar inhoud, via welke weg dan ook, verboden.

Korte uittreksels van de inhoud van de website mogen echter gebruikt worden zonder voorafgaande goedkeuring, wanneer de doeleinden strikt informatief, niet-commercieel en persoonlijk zijn. U dient bovendien de volgende 'copyrightvermelding' over te nemen op alle kopieën: Copyright © ORES. Alle rechten voorbehouden. In geen geval mag deze publicatie tegen verloning, onder welke vorm dan ook, gebeuren.

Over gelinkte websites

Onze website kan links bevatten (bijvoorbeeld via een hyperlink, een banner of een knop) naar andere sites die een bijzondere link hebben met de huidige website. Dit betekent niet automatisch dat ORES gelinkt is aan deze andere websites of hun eigenaars. Wij zijn dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere websites, ook niet voor de informatie die zich erop bevindt.

Over de bescherming van het privéleven van de bezoekers van de website

In de mate dat ORES persoonlijke gegevens verzamelt over een gebruiker ter gelegenheid van een bezoek aan haar website, zal de maatschappij zich in overeenstemming stellen met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de levenssfeer, met het oog op de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter.

De gebruikers beschikken op elk moment over het recht op toegang tot en rechtzetting van hun gegevens met persoonlijk karakter alsook over het recht om zich te verzetten tegen hun behandeling en dit volgens de modaliteiten en voorwaarden van de voornoemde wet. De gebruikers dienen een schriftelijke vraag met een foto van hun identiteitskaart hetzij via e-mail op satisfaction@ores.be, hetzij via De Post op het adres avenue Jean Monnet, 2 te 1348 Louvain-La-Neuve aan ORES te bezorgen.

U kunt ons privéleven van de bezoekers hier raadplegen.

Varia

We behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande melding, op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen aan deze website en/of de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

Het Belgische wet is van toepassing op de onderhavige gebruiksvoorwaarden en op het gebruik van deze website. Alle eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die op één of andere manier verband houden met deze website zullen onderworpen worden aan de bevoegde rechtbank van Nijvel.