Vragen over de algemene betalingsvoorwaarden?

 1. Algemene bepalingen

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en statutaire bepalingen die van toepassing zijn op het voorwerp van elke facturatie, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing op elke door ORES, optredend in opdracht en voor rekening van de netbeheerder, uitgegeven factuur.

 1. Betaling

De facturen dienen betaald te worden binnen de termijn die op de factuur staat en wanneer deze er niet op vermeld wordt, binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur. Een verwijlinterest voor een percent per maand kan toegepast worden op elke op de vervaldatum onbetaalde som, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Wanneer een factuur niet betaald is op haar vervaldatum zullen de rappelkosten, ingebrekestelling en invordering te uwen laste zijn.

 1. Bevoegde rechtbanken

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken binnen de jurisdictie van de hoofdzetel van de gas- en/of elektricteitsnetbeheerder bevoegd.

Bijzondere voorwaarden

Wettelijke termijnen voor elektriciteit

 • Termijn voor de aansluiting laagspanning voor residentiële afnemers: 30 kalenderdagen
 • Termijn voor de aansluiting laagspanning voor andere afnemers: in het ORES aanbod genoemde termijn
 • Termijn voor de aansluiting hoogspanning: in het ORES aanbod genoemde termijn
 • Termijn voor de overige werkzaamheden: in het ORES aanbod genoemde termijn

Wettelijke termijnen voor aardgas

 • Termijn voor de standaardaansluiting of eenvoudige aansluiting: 30 werkdagen
 • Termijn voor de standaardaansluiting of eenvoudige aansluiting met werkzaamheden aan het openbaar wegennet of uitbreiding van het net: 60 werkdagen
 • Termijn voor de niet-eenvoudige aansluiting: in het ORES aanbod genoemde termijn

De termijn wordt berekend vanaf de dag na de ontvangst van het formeel akkoord of de betaling van de bedragen volgens de bepalingen van het ORES aanbod.

Deze begint pas te lopen wanneer de verschillende vereiste vergunningen en toestemmingen verkregen zijn bij de bevoegde autoriteiten. Als de DNB de werken niet kan uitvoeren omdat de afnemer niet de werken heeft uitgevoerd die hem toevallen, gaat er een nieuwe termijn voor de aansluiting in.

De termijn zal overigens worden opgeschort in geval van:

 • Bouwvakanties
 • Overmacht (bijvoorbeeld: veel sneeuwval)