Afschakelen - overheden

Algemeen - tijdelijke stroomafsluiting

Vanaf de winter 2015 -2016 werd een gewijzigde procedure qua afschakeling overeengekomen tussen de transportnetbeheerder Elia en de distributienetbeheerders: de selectieve afschakeling. Concreet houdt dit in dat indien de beslissing tot afschakeling hen tijdig en op voorhand wordt meegedeeld, de distributienetbeheerders zelf kunnen instaan voor de afschakeling van de door de bevoegde Ministers gekozen schijf, volgens de instructies van Elia, maar zonder hierbij de prioritaire klanten af te schakelen. Het belangrijkste voordeel van deze methode is dat de bevoorrading van de prioritaire klanten zoals de algemene en psychiatrische ziekenhuizen, in de mate van het mogelijke, op geen enkel moment, wordt onderbroken.

 

Indien om de een of andere reden, het onmogelijk is om tot een selectieve afschakeling over te gaan, dan zal de standaardprocedure toegepast worden: Elia voert de afschakeling uit van de posten die de distributienetwerken bevoorraden en die zich in de gekozen schijf bevinden, vervolgens zullen de distributienetbeheerders de prioritaire klanten opnieuw stroom geven.

Deze winter wordt ons land geconfronteerd met de plotse onbeschikbaarheid van meerdere nucleaire centrales. Het evenwicht tussen productie en verbruik wordt hierdoor op de proef gesteld. De bijkomende capaciteit die nodig is om de bevoorradingszekerheid te kunnen garanderen gedurende de ganse winter en die initieel op 1600 tot 1700 MW geschat werd, is geëvolueerd in functie van de gevonden oplossingen om vandaag een niveau te bereiken tussen 600 tot 900 MW. Dit cijfer wordt voortdurend gerevalueerd.

In samenspraak met de federale Minister van Energie en diverse marktpartijen worden nu verschillende opties voortdurend bekeken die oplossingen kunnen bieden. Elia, de transportnetbeheerder voor elektriciteit, ziet voorlopig onvoldoende oplossingen die het adequaatheidsprobleem volledig kunnen wegwerken gedurende de ganse winter. Daarom kunnen we op vandaag, zelfs wanneer de Belgische én internationale markt ons alle beschikbare capaciteit aanleveren (productie, vraagrespons en import), de activering van het afschakelplan niet uitsluiten. Sinds midden oktober, doorloopt Elia wekelijks een operationeel proces die de voorspellingen voor de week nadien bekijkt. Zo kan, in samenspraak met de bevoegde autoriteiten de eventuele maatregelen voor de week nadien bekeken worden.

Het afschakelplan, als onderdeel van het federale crisisplan, zal echter maar in allerlaatste instantie ingezet worden wanneer alle andere maatregelen onvoldoende blijken om het evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van elektriciteit op het net te herstellen.

Deze lijst kan niet aangepast worden op korte termijn.

Het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende ‘een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe’ voorziet in artikel 312, §5, dat de transportnetbeheerder Elia de taak heeft om een afschakelplan aan de Minister van Energie voor te stellen. De Minister legt het afschakelplan vast na advies van de CREG en in overleg met de Minister van Economie.

In toepassing van deze bepaling werd het ministerieel besluit van 3 juni 2005 ‘tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van elektriciteit’ uitgevaardigd.

Op basis van de ervaringen tijdens de winter van 2014-2015 heeft een werkgroep onder leiding van de FOD Economie en het kabinet van de Minister van Energie werk gemaakt van de aanpassing van het wettelijk kader dat voorgelegd werd aan de CREG.

Het ministerieel besluit verwijst in het bijzonder naar twee situaties : hoe om te gaan met plotse fenomenen (een frequentiedaling als gevolg van een aaneenschakeling van probleemsituaties) en hoe om te gaan met "voorzienbare" schaarste situaties. Het ministerieel besluit bepaalt in welke prioriteitsorde de klanten mogen worden afgeschakeld of verwijst naar de beslissingen die de minister moet nemen.

Als gevolg van de gedane vaststellingen gedurende de winter 2014 werden het Koninklijk Besluit en het Ministerieel Besluit gewijzigd in 2016.

Daarnaast heeft het afschakelplan inhoudelijk een aantal wijzigingen ondergaan om de A- en B-gedeelten in de zones ZO en ZW te kunnen afschaffen, om de impact op het Gentse havengebied en de luchthavens te beperken en om te voldoen aan de verplichting om de impact van een incident in België op het Europese elektriciteitssysteem te beperken. Op die manier heeft men ernaar gestreefd om de wettelijke en technische vereisten van het afschakelplan zo veel mogelijk te verzoenen met de maatschappelijke en economische context.

Om het afschakelplan en de betreffende gemeenten te kennen: hier.

Zoals wettelijk bepaald zijn het de Ministers die economie en energie onder hun bevoegdheid hebben die de beslissing nemen en de opdracht geven tot afschakeling wanneer uit de analyse van de transportnetbeheerder blijkt dat alle andere maatregelen ontoereikend zijn om het aanbod op de vraag af te stemmen. De netbeheerders voeren vervolgens de beslissing van de bevoegde ministers uit.

Indien je bedrijfsvoering in gevaar komt bij een bepaalde periode zonder stroom, kan je het best zorgen om te allen tijde een noodoplossing ter beschikking te hebben. Ook onder normale omstandigheden is een stroomonderbreking immers steeds mogelijk.

Om het afschakelplan en de betreffende gemeenten te kennen, klik hier.

Niet noodzakelijk alle delen van een gemeente vallen in dezelfde afschakelschijf. Door de netstructuur of exploitatiewerken kunnen bepaalde delen in een andere afschakelschijf vallen.

Het gaat om een lijst van klanten die door de overheid als prioritair beschouwd worden en die vastgelegd is door het ministerieel besluit. Deze lijst bevat voornamelijk de algemene en psychiatrische ziekenhuizen, de beheerscentrales voor noodoproepen en de eigen posten van de netbeheerders.

De tijdsduur van een afschakeling zal hoofdzakelijk afhangen van 2 parameters: enerzijds het beschikbare geproduceerde en geïmporteerde vermogen en anderzijds de geschatte totale vraag op hetzelfde moment. Een afschakeling kan nodig zijn zolang de vraag het aanbod (productie en invoer) overstijgt. Typisch kan dit 3 tot 4 uur duren, behalve in uitzonderlijke omstandigheden.

In samenwerking met de federale overheidsdiensten en het crisiscentrum werken de gemeenten een noodplan uit voor hun inwoners om zo veel mogelijk te anticiperen op de gevolgen van een afschakeling. Indien je dus om gezondheidsredenen niet zonder stroom kan, kun je het best vooraf contact opnemen met je gemeentebestuur. Zij zijn het best geplaatst om je te zeggen welke lokale voorzieningen er getroffen zullen worden in geval van een effectieve afschakeling.

Vanaf de winter 2015 -2016 werd een gewijzigde procedure qua afschakeling overeengekomen tussen de transportnetbeheerder Elia en de distributienetbeheerders: de selectieve afschakeling. Concreet houdt dit in dat indien de beslissing tot afschakeling hen tijdig en op voorhand wordt meegedeeld, de distributienetbeheerders zelf kunnen instaan voor de afschakeling van de door de bevoegde Ministers gekozen schijf, volgens de instructies van Elia, maar zonder hierbij de prioritaire klanten af te schakelen. Het belangrijkste voordeel van deze methode is dat de bevoorrading van de prioritaire klanten zoals de algemene en psychiatrische ziekenhuizen, in de mate van het mogelijke, op geen enkel moment, wordt onderbroken.

 

Indien om de een of andere reden, het onmogelijk is om tot een selectieve afschakeling over te gaan, dan zal de standaardprocedure toegepast worden: Elia voert de afschakeling uit van de posten die de distributienetwerken bevoorraden en die zich in de gekozen schijf bevinden, vervolgens zullen de distributienetbeheerders de prioritaire klanten opnieuw stroom geven.

Deze winter wordt ons land geconfronteerd met de plotse onbeschikbaarheid van meerdere nucleaire centrales. Het evenwicht tussen productie en verbruik wordt hierdoor op de proef gesteld. De bijkomende capaciteit die nodig is om de bevoorradingszekerheid te kunnen garanderen gedurende de ganse winter en die initieel op 1600 tot 1700 MW geschat werd, is geëvolueerd in functie van de gevonden oplossingen om vandaag een niveau te bereiken tussen 600 tot 900 MW. Dit cijfer wordt voortdurend gerevalueerd.

In samenspraak met de federale Minister van Energie en diverse marktpartijen worden nu verschillende opties voortdurend bekeken die oplossingen kunnen bieden. Elia, de transportnetbeheerder voor elektriciteit, ziet voorlopig onvoldoende oplossingen die het adequaatheidsprobleem volledig kunnen wegwerken gedurende de ganse winter. Daarom kunnen we op vandaag, zelfs wanneer de Belgische én internationale markt ons alle beschikbare capaciteit aanleveren (productie, vraagrespons en import), de activering van het afschakelplan niet uitsluiten. Sinds midden oktober, doorloopt Elia wekelijks een operationeel proces die de voorspellingen voor de week nadien bekijkt. Zo kan, in samenspraak met de bevoegde autoriteiten de eventuele maatregelen voor de week nadien bekeken worden.

Het afschakelplan, als onderdeel van het federale crisisplan, zal echter maar in allerlaatste instantie ingezet worden wanneer alle andere maatregelen onvoldoende blijken om het evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van elektriciteit op het net te herstellen.

Deze lijst kan niet aangepast worden op korte termijn.

Het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende ‘een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe’ voorziet in artikel 312, §5, dat de transportnetbeheerder Elia de taak heeft om een afschakelplan aan de Minister van Energie voor te stellen. De Minister legt het afschakelplan vast na advies van de CREG en in overleg met de Minister van Economie.

In toepassing van deze bepaling werd het ministerieel besluit van 3 juni 2005 ‘tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van elektriciteit’ uitgevaardigd.

Op basis van de ervaringen tijdens de winter van 2014-2015 heeft een werkgroep onder leiding van de FOD Economie en het kabinet van de Minister van Energie werk gemaakt van de aanpassing van het wettelijk kader dat voorgelegd werd aan de CREG.

Het ministerieel besluit verwijst in het bijzonder naar twee situaties : hoe om te gaan met plotse fenomenen (een frequentiedaling als gevolg van een aaneenschakeling van probleemsituaties) en hoe om te gaan met "voorzienbare" schaarste situaties. Het ministerieel besluit bepaalt in welke prioriteitsorde de klanten mogen worden afgeschakeld of verwijst naar de beslissingen die de minister moet nemen.

Als gevolg van de gedane vaststellingen gedurende de winter 2014 werden het Koninklijk Besluit en het Ministerieel Besluit gewijzigd in 2016.

Daarnaast heeft het afschakelplan inhoudelijk een aantal wijzigingen ondergaan om de A- en B-gedeelten in de zones ZO en ZW te kunnen afschaffen, om de impact op het Gentse havengebied en de luchthavens te beperken en om te voldoen aan de verplichting om de impact van een incident in België op het Europese elektriciteitssysteem te beperken. Op die manier heeft men ernaar gestreefd om de wettelijke en technische vereisten van het afschakelplan zo veel mogelijk te verzoenen met de maatschappelijke en economische context.

Om het afschakelplan en de betreffende gemeenten te kennen: hier.

Zoals wettelijk bepaald zijn het de Ministers die economie en energie onder hun bevoegdheid hebben die de beslissing nemen en de opdracht geven tot afschakeling wanneer uit de analyse van de transportnetbeheerder blijkt dat alle andere maatregelen ontoereikend zijn om het aanbod op de vraag af te stemmen. De netbeheerders voeren vervolgens de beslissing van de bevoegde ministers uit.

Indien je bedrijfsvoering in gevaar komt bij een bepaalde periode zonder stroom, kan je het best zorgen om te allen tijde een noodoplossing ter beschikking te hebben. Ook onder normale omstandigheden is een stroomonderbreking immers steeds mogelijk.

Om het afschakelplan en de betreffende gemeenten te kennen, klik hier.

Niet noodzakelijk alle delen van een gemeente vallen in dezelfde afschakelschijf. Door de netstructuur of exploitatiewerken kunnen bepaalde delen in een andere afschakelschijf vallen.

Het gaat om een lijst van klanten die door de overheid als prioritair beschouwd worden en die vastgelegd is door het ministerieel besluit. Deze lijst bevat voornamelijk de algemene en psychiatrische ziekenhuizen, de beheerscentrales voor noodoproepen en de eigen posten van de netbeheerders.

De tijdsduur van een afschakeling zal hoofdzakelijk afhangen van 2 parameters: enerzijds het beschikbare geproduceerde en geïmporteerde vermogen en anderzijds de geschatte totale vraag op hetzelfde moment. Een afschakeling kan nodig zijn zolang de vraag het aanbod (productie en invoer) overstijgt. Typisch kan dit 3 tot 4 uur duren, behalve in uitzonderlijke omstandigheden.

In samenwerking met de federale overheidsdiensten en het crisiscentrum werken de gemeenten een noodplan uit voor hun inwoners om zo veel mogelijk te anticiperen op de gevolgen van een afschakeling. Indien je dus om gezondheidsredenen niet zonder stroom kan, kun je het best vooraf contact opnemen met je gemeentebestuur. Zij zijn het best geplaatst om je te zeggen welke lokale voorzieningen er getroffen zullen worden in geval van een effectieve afschakeling.