Energiebevoorradingszekerheid

De federale overheid is van mening dat het voor de winter 2023-2024 waarschijnlijk niet nodig zal zijn om een afschakelplan voor elektriciteit uit te voeren (dat wil zeggen om door het afschakelen van bepaalde hoogspanningsposten een algemene black-out te vermijden) en evemin om het aardgasverbruik te beperken. Om de energiebevoorrading te verzekeren hebben Europa en de federale regering noodscenario’s opgesteld die per geografische zone en op basis van bepaalde omstandigheden kunnen worden uitgevoerd.

Delestage

Om de energiebevoorrading te verzekeren hebben Europa en de federale regering noodscenario’s opgesteld die per geografische zone en op basis van bepaalde omstandigheden kunnen worden uitgevoerd.

Electricité

Afschakelplan elektriciteit

Het afschakelplan is een maatregel van de federale regering, in overleg met Elia (de distributienetbeheerder voor elektriciteit), om in bepaalde zones vrijwillig gedurende enkele uren de elektriciteitslevering te onderbreken.

De beslissing om af te schakelen is gerechtvaardigd wanneer een risico op een elektriciteitstekort bestaat dat tot een black-out kan leiden.

Maatregelen om een black-out te voorkomen:

  1. de bevoorrading van grote industriële verbruikers onderbreken, met hun instemming
  2. alle verbruikers (ook het algemene publiek) aansporen om hun verbruik op bepaalde uren van de dag te verminderen
  3. bepaalde vormen van elektriciteitsverbruik verbieden: lichtreclames, airconditioning, enz.
  4. als ultieme maatregel bepaalde plattelandszones van het land van het stroomnet afschakelen. Dit is het afschakelplan.

Gaz

Aardgastekort

Aardgastekort is een situatie waarin er niet meer voldoende gas is om alle verbruikers te bevoorraden. Daarvoor zijn verschillende oorzaken mogelijk, zoals een infrastructuurprobleem (bv. een cyberaanval) of een bevoorradingsprobleem (bv. door geopolitieke spanningen).

Wanneer het risico op een onderbreking in de aardgasbevoorrading toeneemt, kunnen de bevoegde overheden bepaalde maatregelen nemen, afhankelijk van het crisisniveau: “vroegtijdige waarschuwing”, “alarmtoestand” en “noodsituatie”.

De drie crisisniveaus:

  1. niveau van vroegtijdige waarschuwing: wanneer uit concrete en betrouwbare informatie blijkt dat het riscio op een verslechtering van de aardgasbevoorrading is toegenomen, waardoor er een alarmtoestand of noodsituatie zou kunnen ontstaan
  2. alarmniveau: een verstoring van de gaslevering of een uitzonderlijk hoge gasvraag, waardoor de gasleveringssituatie aanzienlijk zou kunnen verslechteren
  3. noodsituatieniveau: wanneer de gaslevering niet volstaat om aan de resterende gasvraag te voldoen, zodat ook niet-marktgebaseerde maatregelen noodzakelijk zijn, met name om de gaslevering aan beschermde afnemers veilig te stellen

Ga naar de website van de FOD Economie om alle voorwaarden te raadplegen.

Is het afschakelplan van toepassing op mijn straat?

Waarschuwing

De lijsten met straten waarvoor het afschakelplan geldt, zijn onvolledig en worden alleen ter informatie gegeven. Het gaat om de reële toestand van de infrastructuur van het distributienet (laag- en middenspanning) op een bepaald ogenblik. De infrastructuur en toestand van het netwerk veranderen voortdurend door geplande of niet-geplande exploitatiewerkzaamheden. Deze hebben te maken met het onderhoud of de uitbreiding van het net, de buitengebruikstelling van een gedeelte ervan of externe factoren. Netwerkgebruikers in een geografische zone worden daardoor niet altijd door dezelfde elektriciteitscabine bevoorraad. Zelfs de aansluitingen in één straat ontvangen niet altijd stroom uit dezelfde cabine. De informatie die wij u verschaffen, biedt bijgevolg geen sluitende garantie over de laag- of middenspanningsaansluitingen die al dan niet in het afschakelplan of in een schijf van dit plan zijn opgenomen. De netwerkbeheerders wijzen elke aansprakelijkheid af die uit deze lijst zou kunnen voortvloeien, niet alleen door een foute interpretatie van de indicatieve gegevens, maar ook door eventuele onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of fouten in de lijst of door wijzigingen in de praktijk ten opzichte van de lijst. Bij een stroomtekort zal het op 1 november 2015 goedgekeurde afschakelplan worden toegepast.

Vragen in verband met dit onderwerp

question-mark

Registreer je  hier online. Onze service laat je onmiddellijk weten of je je in een tijdelijke stroomonderbrekingsblok bevindt en waarschuwt je per sms als er in jouw blok een stroomonderbreking is gepland.