De dienst verlichting

Aansluiting

Met de dienst verlichting wil ORES alle prestaties voor het onderhoud en het herstellen van de openbare verlichting ten laste van de gemeenten garanderen tegen betaling van een jaarlijks vast bedrag. Deze dienst is uitsluitend gericht op gemeenten.

Op onze website vindt u meer info.

De dienst verlichting kan voor de eerste keer geactiveerd worden op 1 januari van het volgend jaar. Gemeenten kunnen tot 31 december van dit jaar hun aansluiting bij ORES bevestigen.

De dienst verlichting wordt na 2022 geëvalueerd. Indien nodig zal ORES de nodige aanpassingen doen om de werkingsmodaliteiten te optimaliseren.

Het toetredingsproces verloopt in twee fasen:
  • de gemeenteraad beslist om het charter van de verlichtingsdienst te ondertekenen. Deze beslissing delegeert de uitvoering aan het gemeentelijk bestuur
  • elk jaar beslist de gemeenteraad over de uitvoering van de verlichtingsdienst door het goedkeuren van het budget (= vaste prijs) dat door ORES wordt ingediend
Een kopie van de notulen van de beraadslagingen van het gemeentelijk bestuur moet elk jaar naar ORES worden gestuurd.

De voorwaarden voor de dienst verlichting worden uiteengezet in het charter ‘Openbare verlichting’ dat door de Raad van Bestuur van Ores werd goedgekeurd op 12 juni 2019.

Vast bedrag

Voor het volgende jaar komt het vaste bedrag overeen met het geïndexeerde gemiddelde van de onderhouds- en reparatiekosten die de afgelopen 3 jaar aan de gemeenten zijn gefactureerd. Voor 2023 wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de jaren 2019, 2020 en 2021.

Het gaat om de index van de consumptieprijzen die door StatBel worden meegedeeld. De jaarlijkse kosten worden geïndexeerd op basis van het jaar waarvoor het vast bedrag berekend wordt. Voor het vast bedrag van 2024 komt het berekeningsjaar voor het vast bedrag overeen met 2023.

Ten laatste in september van elk jaar verstuurt ORES naar elke gemeente een detail van de berekening van het vast bedrag voor het volgende jaar. Aan deze berekening wordt het detail van de prestaties voor het onderhoud en de herstellingen gevoegd die voor de referentiejaren werden uitgevoerd aan het gemeentelijke verlichtingspark.

Voor het merendeel van de gemeenten hebben we een erg grote stabiliteit van de kosten vastgesteld.

Dat is logisch rekening houdend met het feit dat deze kosten samenhangen met de gemiddelde leeftijd van het openbare verlichtingspark (evolueert weinig van jaar tot jaar) en de waarschijnlijkheid van ongevallen (is wisselvallig en statistisch gezien onderhevig aan de Wet van de Grote aantallen).

Enkel gemeenten kenden een meer uitgesproken variatie in het verleden, maar dit had veelal te maken met budgettaire redenen die een weerslag hadden op bepaalde kosten.

Gezien het vast bedrag wordt berekend op basis van historische gegevens, is er een verschil tussen het vast bedrag en de kosten van hetzelfde jaar. Dit verschil kan in het voordeel zijn van de gemeente of ORES. Dit verschil wordt opgenomen in de berekening van latere vaste bedragen zodat dit verschil in de loop van de volgende jaren verdwijnt.

Na 2022 analyseert ORES de verschillen tussen de vaste bedragen die werden betaald en de kosten die werden aangerekend. Indien er aanzienlijke verschillen worden vastgesteld, wordt overgegaan tot een afstemming voor de betrokken gemeenten.

De prestaties voor deze dossiers worden niet gedekt door de Dienst Verlichting. Enkel geïsoleerde en gerichte herstellingen zijn dat wel.

Het gaat hier om het vernieuwen van installaties, die eventueel versleten zijn en die beschouwd dienen te worden als bouwwerken. Voordeel voor de gemeenten: financieringsperiode van 15 of 20 jaar en desgevallend het ontvangen van subsidies.

Voor elke herstelling stuurt ORES een offerte (zie ook Meldingen en toestemming). Het is deze offerte die aan de verzekeringsmaatschappij bezorgd dient te worden. De verzekeringsmaatschappij voert de betaling vervolgens uit op de bankrekening van de gemeente.

Ja, in de mate waarin ze het voorwerp uitmaakten van een interventie van ORES, De eventuele terugbetaling door een verzekeringsmaatschappij (of derde die verantwoordelijk is) gebeurt rechtstreeks op de bankrekening van de gemeente, voor de gemeente is er dus geen impact.

Meldingen en toestemming

ORES stuurt de meldingen van geplande werken aan de personen die door de gemeente werden aangesteld (via mail). Elke melding bevat een omschrijving van de werken die overwogen worden en een offerte.

De Gemeenteraad kan de verantwoordelijkheid om de werken toe te staan doorgeven aan het College of een aan gemeenteambtenaar (directeur werken, financieel directeur, andere). De identiteit van deze personen dient te worden doorgegeven aan ORES zodat deze de meldingen kan sturen.

De toestemming van de gemeente aan ORES dient schriftelijk te zijn. Een gewone mail (bij voorkeur) of een brief volstaan.

De gemeenten krijgt op het einde van elk trimester een rapport met een detail van de interventies op het verlichtingspark. Dit rapport bevat eveneens de aangerekende kosten en maakt het opvolgen van de evolutie tegenover het vast bedrag van hetzelfde jaar mogelijk.

Standaardmateriaal

Het gaat om 2 modellen armaturen (TECEO & LUMA MINI) met verschillende vermogens en stromen. De beschikbare configuraties kunnen meer dan 80% van de vervangingen dekken.

Het is een model dat in 3 verschillende hoogtes en 4 verschillende kleuren (gegalvaniseerd, lichtgrijs, donker grijs en aluminium) beschikbaar is. De beschikbare configuraties kunnen meer dan 80% van de vervangingen dekken (op de wegen).

De gemeente heeft vrije keuze voor het verlichtingstype en het -model. Het kiezen van standaardmodellen maakt het echter wel mogelijk om de interventietermijnen aanzienlijk te verkorten aan lagere kosten.

Met de dienst verlichting wil ORES alle prestaties voor het onderhoud en het herstellen van de openbare verlichting ten laste van de gemeenten garanderen tegen betaling van een jaarlijks vast bedrag. Deze dienst is uitsluitend gericht op gemeenten.

Op onze website vindt u meer info.

De dienst verlichting kan voor de eerste keer geactiveerd worden op 1 januari van het volgend jaar. Gemeenten kunnen tot 31 december van dit jaar hun aansluiting bij ORES bevestigen.

De dienst verlichting wordt na 2022 geëvalueerd. Indien nodig zal ORES de nodige aanpassingen doen om de werkingsmodaliteiten te optimaliseren.

Het toetredingsproces verloopt in twee fasen:
  • de gemeenteraad beslist om het charter van de verlichtingsdienst te ondertekenen. Deze beslissing delegeert de uitvoering aan het gemeentelijk bestuur
  • elk jaar beslist de gemeenteraad over de uitvoering van de verlichtingsdienst door het goedkeuren van het budget (= vaste prijs) dat door ORES wordt ingediend
Een kopie van de notulen van de beraadslagingen van het gemeentelijk bestuur moet elk jaar naar ORES worden gestuurd.

De voorwaarden voor de dienst verlichting worden uiteengezet in het charter ‘Openbare verlichting’ dat door de Raad van Bestuur van Ores werd goedgekeurd op 12 juni 2019.