Tarieven

Distributietarief

Klik hier, geef uw postcode in en download uw tarief.

De facturen voor elektriciteit en aardgas bevatten een post “netkosten” of “transport- en distributietarieven”. Deze omvat verschillende elementen:

 • de netkost van het transport (voor elektriciteit)
 • de kost van het Belgisch energiebeleid (federale bijdrage en strategische reserve)
 • de steun aan hernieuwbare productie in België (offshore windenergie - aansluiting en groene certificaten - en groene certificaten m.b.t. fotovoltaïsche productie - Solwatt-plan)
 • de taksen en heffingen
 • de openbare dienstverplichtingen (ODV): installatie en beheer van de budgetmeters voor gezinnen met betaalmoeilijkheden, sociale levering
 • de openbare dienstverplichtingen (ODV) inzake gemeentelijke openbare verlichting
 • de netheffingen en steun aan groene energie
 • het beheer van het distributienet
 • de inkomstenbelasting
 • het storten van dividend aan de aandeelhouders

De elektriciteit en het aardgas geraken bij u via een distributienet. Dankzij het distributietarief kan de netbeheerder (zoals ORES) verschillende missies op dit net verzekeren zoals:

 • de installatie, het onderhoud en het herstellen van elektrische kabels (boven- en ondergronds) die de elektriciteit tot aan de meter van de woningen brengt, maar ook de installatie van elektriciteitscabines die het mogelijk maken de wijken of industriezones van elektriciteit te voorzien
 • de aansluitingen op het net
 • het plaatsen van meters voor elektriciteit en/of aardgas
 • de opname van de meterstand en de verwerking van gegevens
 • het herstellen en het onderhoud van de gemeentelijke openbare verlichting

Het afnametarief wordt toegepast voor het gebruik van het elektriciteits - of aardgasnet.

Het transporttarief wordt toegepast voor het transport van de hoogspanningselektriciteit door transportbeheerder Elia. Het transporttarief voor aardgas (hogedruktransport wordt verzekerd door de transportbeheerder Fluxys) wordt opgenomen in het afnametarief.

Het injectietarief wordt toegepast voor de injectie van energie op het net. De prosumer betaalt dit injectietarief niet, voor hem geldt het prosumertarief.

Tarieven voor een aansluiting

U vindt alle informatie over onze tarieven voor een aansluiting hier.

Dankzij de toegepaste tarieven kan het volgende worden gegarandeerd:

 • De aanwezigheid van opgeleide en bekwame technici

De technici die voor uw aansluitingen ter plaatse komen worden voortdurend opgeleid en niet enkel op het vlak van veiligheid maar ook wat de te gebruiken methodes en de te gebruiken technieken betreft, om zo steeds in staat te zijn de werken uit te voeren volgens de regels van de kunst.

 • Het werk op zich…

We voeren het gevraagde werk uit volgens uw wensen en houden rekening met uw verplichtingen (wetten, voorschriften, enz.)

 • Het gebruikte materiaal

Er geldt een levenslange garantie op het materiaal dat wij in het kader van onze opdrachten leveren/plaatsen. Wanneer dit verouderd is, vervangen wij dit gratis. Het gebruikte materiaal is gecertificeerd volgens de geldende wetten en voorschriften.

Sociaal tarief

Het sociaal tarief is een speciaal tarief dat voorbehouden wordt voor beschermde klanten terwijl het maximumtarief het hoogste tarief is dat enkel in bepaalde gevallen toegepast wordt.

Het sociaal tarief

Het sociaal tarief wordt om de zes maand berekend en gepubliceerd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, CREG . Dit tarief is hetzelfde voor heel België en voorbehouden voor beschermde klanten. Voor elektriciteit, komen de drie sociale tarieven overeen met drie soorten meters: eenvoudig tarief (normaal tarief), tweevoudig uurtarief en exclusief nachttarief. Voor gas bestaat er slechts één sociaal tarief.

Het maximumtarief

Dit wordt om de zes maanden berekend door de distributienetbeheerder (DNB) en goedgekeurd door de CREG.

Dit tarief wordt toegepast voor klanten die zich in een bijzondere situatie bevinden:

 • wanneer de DNB hun sociale leverancier is, maar wanneer ze hun statuut als beschermde klant verloren hebben en nog geen andere leverancier gekozen hebben
 • wanneer de DNB hun tijdelijke leverancier wordt
 • wanneer u onderworpen wordt aan een maximumtarief, maak dan uw situatie zo snel mogelijk in orde, aangezien u wanneer dit tarief toegepast wordt, de hoogste marktprijs betaalt voor uw energieverbruik

Maximumtarief

Zoals de naam het aangeeft, is het maximumtarief het hoogste tarief dat bestaat voor de levering van energie. Dit wordt om de 6 maanden berekend door de distributienetbeheerder en wordt goedgekeurd door de CREG.

Dit tarief wordt “splitted price” genoemd want het bevat de prijs van de energie waaraan de transportkosten, de distributiekosten, de heffingen en andere extra belastingen nog toegevoegd moeten worden.

Het maximumtarief wordt toegepast voor klanten die zich in een bijzondere situatie bevinden:

 • wanneer de DNB hun sociale leverancier is, maar wanneer ze hun statuut als beschermde klant verloren hebben en nog geen andere leverancier gekozen hebben
 • wanneer de DNB hun tijdelijke leverancier wordt

Wanneer u onderworpen wordt aan een maximumtarief, maak dan uw situatie zo snel mogelijk in orde, aangezien u, wanneer dit tarief toegepast wordt, de hoogste marktprijs betaalt voor uw energieverbruik.

In bepaalde situaties waarin de regionale wetgeving voorziet, levert ORES tijdelijk aan onbeschermde klanten. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer we er niet in slagen om binnen de opgelegde termijn van 40 dagen een budgetmeter te plaatsen (we herhalen dat in dergelijke gevallen de klant terugkeert naar zijn commerciële leverancier van zodra de meter geïnstalleerd is). Alles wat tijdens deze periode verbruikt werd, zal aan het maximumtarief, goedgekeurd door de CREG, worden gefactureerd.

Het sociaal tarief is een speciaal tarief dat voorbehouden wordt voor beschermde klanten terwijl het maximumtarief het hoogste tarief is dat enkel in bepaalde gevallen toegepast wordt.

Het sociaal tarief

Het sociaal tarief wordt om de zes maand berekend en gepubliceerd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, CREG . Dit tarief is hetzelfde voor heel België en voorbehouden voor beschermde klanten. Voor elektriciteit, komen de drie sociale tarieven overeen met drie soorten meters: eenvoudig tarief (normaal tarief), tweevoudig uurtarief en exclusief nachttarief. Voor gas bestaat er slechts één sociaal tarief.

Het maximumtarief

Dit wordt om de zes maanden berekend door de distributienetbeheerder (DNB) en goedgekeurd door de CREG.

Dit tarief wordt toegepast voor klanten die zich in een bijzondere situatie bevinden:

 • wanneer de DNB hun sociale leverancier is, maar wanneer ze hun statuut als beschermde klant verloren hebben en nog geen andere leverancier gekozen hebben
 • wanneer de DNB hun tijdelijke leverancier wordt
 • wanneer u onderworpen wordt aan een maximumtarief, maak dan uw situatie zo snel mogelijk in orde, aangezien u wanneer dit tarief toegepast wordt, de hoogste marktprijs betaalt voor uw energieverbruik

Prosumertarief

Een prosumer is iemand die elektriciteit verbruikt maar ook produceert. Dat betekent dat hij/zij aangesloten is op het laagspanningsdistributienet en eveneens over een gedecentraliseerde productiecentrale voor elektriciteit beschikt (bijvoorbeeld door fotovoltaïsche zonnepanelen) met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA. De prosumer kan dus elektriciteit in het net injecteren, maar kan via dezelfde aansluiting ook elektriciteit afnemen.

Met dit tarief kunnen alle gebruikers een eerlijke bijdrage leveren aan de kosten van het elektriciteitsdistributienet.
Doelstellingen van het prosumententarief :
 • het net onderhouden en ontwikkelen
 • prosumenten aanmoedigen om hun energieproductie zelf te verbruiken en zo hun energieafname van het net te verminderen

Vanaf 1 oktober 2020 wordt het prosumertarief aan prosumerklanten aangerekend via de afrekeningsfactuur van de elektriciteitsleverancier.

In een eerste fase, in 2020 en 2021, wordt dit tarief voor 100% gecompenseerd door een premie van het Waalse Gewest. In 2022 en 2023 betaalt de prosumer 45,73% van het bedrag van dit tarief via zijn elektriciteitsfactuur. De rest (dus 54,27%) wordt gecompenseerd door een premie van het Waalse Gewest. U ontvangt deze premie via uw distributienetbeheerder.

ORES zal u een brief sturen met de vraag om een online formulier in te vullen. Op die manier beschikt ORES over alle gegevens die het nodig heeft om de premie te storten voor rekening van het Waalse Gewest.

Het prosumertarief is automatisch van toepassing op alle prosumers die het laagspanningsnet gebruiken, ongeacht de gebruikte productietechnologie (fotovoltaïsche zonnepanelen, kleine installaties voor wind- of waterkracht, warmte-krachtkoppeling enz.) en met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA.

Het prosumertarief geldt sinds 1 oktober 2020. Tot en met 2023 betalen de betrokken klanten dit tarief via de afrekeningsfactuur van hun leverancier. Dit tarief wordt volledig of gedeeltelijk gecompenseerd door een premie van het Waalse Gewest (die aan u wordt uitbetaald door uw distributienetbeheerder zoals ORES).

Er zijn twee berekeningsmethodes:

 • U beschikt over een elektromechanische meter: Het prosumertarief is een capacitair tarief dat wordt bepaald door CwaPE en uitgedrukt in EUR/kWe en dat van toepassing is op het netto elektrisch vermogen dat door de productie-installatie kan worden ontwikkeld. CWaPE heeft algemeen bepaald dat 37,76% van de geproduceerde energie rechtstreeks door uw woning wordt verbruikt. De rest van uw verbruik, dus 62,24%, wordt op een ander moment afgenomen van het distributienet. Op deze afname wordt het prosumertarief berekend.
 • U beschikt over een slimme meter met dubbele-stroomfunctie: de stroom die u in het net injecteert en de stroom die u uit het net opneemt, worden apart gemeten. Het bedrag wordt berekend op basis van het aantal bruto kWh die u daadwerkelijk uit het net hebt opgenomen. Indien het bedrag groter is dan het hierboven uitgelegde capacitair tarief, dan wordt het capacitair tarief toegepast. Met andere woorden: steeds wordt het tarief toegepast dat voor de klant het voordeligste is.

Het capacitair prosumertarief (behalve bij klanten met een slimme meter met dubbele-stroomfunctie) wordt berekend in €/kWe. Het hangt dus af van het netto maximaal haalbaar elektrisch vermogen van de installatie.

De bovenstaande tarieven voor prosumenten werden goedgekeurd door CWaPE op 28 november 2018 en 7 februari 2019. De bedragen worden gepresenteerd met een btw-tarief van 21% voor 2020 en 2021, en 6% voor 2022 en 2023.

Neen, het prosumertarief wordt gebaseerd op het gebruik van het net voor afname (op de vanop het net verbruikte energie) en niet op het gebruik van het net voor het injecteren van energie. Het is dus een tarief dat wordt toegepast voor het gebruik van het distributienet met het oog op het afnemen van energie en geen injectietarief.

De tarifaire methodologie 2019-2023 voorziet geen enkel tarief voor het injecteren van elektriciteit op het distributienet voor de productie-installaties met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA.

Neen, het prosumertarief maakte het voorwerp uit van een analyse en werd in februari 2019 goedgekeurd door de Waalse commissie voor energie, de CWaPE. De CWaPE is bevoegd voor het uitwerken van deze tarifaire methodologie en voor de goedkeuring van de tarieven voor de netbeheerders krachtens het decreet van 12 april 2001. Het is het decreet van 19 januari 2017 inzake de tarifaire methodologie dat van toepassing is op de distributienetbeerders van aardgas en elektriciteit dat meer bepaald de toepassing van deze bevoegdheid omlijnt. De CWaPE baseert haar invoering van het prosumententarief op dit decreet, dat voorziet in een billijke bijdrage van eindklanten in de kosten voor het gebruik van het netwerk.

Neen, het prosumertarief is enkel van toepassing op installaties met een vermogen van meer dan 10 kVA. Deze installaties moeten aparte meetsystemen hebben voor het afnemen en injecteren van energie. Ze worden afzonderlijk gefactureerd voor de afname en injectie van energie in het distributienet, in overeenstemming met de tarieven die zijn vastgesteld door de distributienetbeheerder.

Neen, dit tarief zal aan de prosumerklanten worden aangerekend via de afrekeningsfactuur van hun elektriciteitsleverancier. Maar de premie van het Waalse Gewest, die de betaling van het prosumertarief volledig of gedeeltelijk compenseert (tot en met 2023), ontvangt u van uw distributienetbeheerder (zoals ORES).

Op de afrekeningsfactuur die u van uw energieleverancier zult ontvangen, zal het prosumertarief inbegrepen zijn. U dient deze factuur te betalen binnen de termijn die door uw leverancier is bepaald. De premie van het Waalse Gewest ontvangt u via ORES binnen 30 dagen na de maand waarin uw jaarlijkse meteropname heeft plaatsgevonden.

De facturen van energieleveranciers die in de loop van 2022 worden verstuurd, zullen rekening houden met de volledige periode, dat wil zeggen een volledig jaar, met inachtname van de maand waarin de meteropname heeft plaatsgevonden tijdens het afgelopen jaar.

Als de leverancier zich op een verkeerd vermogen van de installatie heeft gebaseerd om aan u te factureren, stuur ons dan meer gegevens over uw aanvraag door het veld “bericht” van ons contactformulier in te vullen (kies hiervoor achtereenvolgens Energie produceren - Informatie - Andere).

Uw distributienetbeheerder betaalt u de premie binnen 30 dagen na de maand van uw meteropname.

De huidige berekeningsmethode van het prosumertarief voorziet in de toepassing van een capacitair tarief, zoals bepaald door CWaPE. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat uw woning rechtstreeks 37,76% verbruikt van de door u opgewekte energie. De rest van uw verbruik, dat wil zeggen 62,24%, wordt door u op een ander moment afgenomen van het distributienet.

Als u van oordeel bent dat uw zelfverbruik hoger ligt dan 37,76%, dan kunt u vragen om de injectie en de afname van energie apart te meten door gratis een slimme meter met dubbele-stroomfunctie te laten installeren. In dat geval worden alleen de kWh die u daadwerkelijk van het distributienet afneemt aan u aangerekend. Maar de tariefmethodologie bepaalt anderzijds ook dat steeds het voordeligste tarief wordt toegepast. Dit betekent dat het bedrag dat u dient te betalen nooit meer kan bedragen dan het capacitaire tarief.

Voor de meeste prosumers is het capacitaire tarief zoals bepaald door CWaPE het voordeligste. In dit forfait zijn al uw gebruikskosten van het net immers inbegrepen. Wilt u weten of dit tarief ook voor u interessant is? Voer dan de simulatie uit die door CWaPE werd ontwikkeld en downlaod dit Excel-bestand.

Wij raden u aan om de dubbelwerkende communicerende meter te installeren tijdens de maand van de uitlezing om volledig te profiteren van uw compensation.

Ja, de fotovoltaïsche zonnepanelen zijn minder duur en leveren hogere prestaties dan vroeger. Ze zijn nog steeds interessant, zelfs zonder subsidiemechanisme en met het prosumertarief.

Raadpleeg hierover het artikel van de Waalse overheid.

kWp = kilowattpiek: dit is de meeteenheid waarin het vermogen van een installatie (bv. fotovoltaïsche panelen) onder standaard testomstandigheden wordt uitgedrukt.

kVA = kilovoltampère: dit is de meeteenheid waarin het maximale schijnbare elektrische vermogen van een installatie, gemeten aan de uitgang van de omzetter, wordt uitgedrukt.

kWe = kilowatt elektrisch vermogen: dit is de meeteenheid waarin het netto ontwikkelbaar elektrische vermogen van de installatie wordt uitgedrukt.

kWh = kilowattuur: dit is de meeteenheid waarin de hoeveelheid door de installatie geproduceerde elektrische energie en de hoeveelheid door de gebruiker verbruikte elektrische energie wordt uitgedrukt.

Het netto ontwikkelbaar elektrische vermogen is het elektrische vermogen dat door de installaties voor elektriciteitsproductie wordt opgewekt vóór de eventuele omzetting in het net, verkregen door het gemiddelde vermogen van de functionele apparatuur van de installatie af te trekken van het maximaal haalbare vermogen en uitgedrukt in kWe.

Elk verbruiksprofiel is anders. Daarom is het moeilijk om u concreet advies te geven voor de optimalisatie van uw verbruik.

In het kader van het prosumententarief dient u voor een maximaal zelfverbruik zoveel mogelijk energie die u produceert ook op dat moment te verbruiken. Daarbij maakt het geen verschil voor uw zelfverbruik (en voor het prosumententarief) of u energie verbruikt via het nachttarief van de daluren van uw meter met tweevoudig uurtarief, dan wel via het exclusief nachttarief. De hoeveelheid energie die u van het net afneemt, blijft in beide gevallen immers identiek. Om uw zelfverbruik te maximaliseren, moet u dus eerder uw verbruiksgewoonten aanpassen. Laat bijvoorbeeld energieverslindende toestellen werken op het ogenblik dat uw panelen stroom produceren (dus overdag en zeker wanneer de zon schijnt).

Door een computerprobleem is het mogelijk dat de premie in verschillende termijnen wordt betaald. Dit heeft geen invloed op het totaalbedrag van de terugbetaling van uw premie.

De dubbele stroommeter kan meten wat u afneemt van het net en wat u aan het net afgeeft (uw productieoverschot wordt aan het net afgegeven.

Deze meter wordt gebruikt door klanten die een energieproductiesysteem hebben (bijvoorbeeld met fotovoltaïsche zonnepanelen). 

Klik hier, geef uw postcode in en download uw tarief.

De facturen voor elektriciteit en aardgas bevatten een post “netkosten” of “transport- en distributietarieven”. Deze omvat verschillende elementen:

 • de netkost van het transport (voor elektriciteit)
 • de kost van het Belgisch energiebeleid (federale bijdrage en strategische reserve)
 • de steun aan hernieuwbare productie in België (offshore windenergie - aansluiting en groene certificaten - en groene certificaten m.b.t. fotovoltaïsche productie - Solwatt-plan)
 • de taksen en heffingen
 • de openbare dienstverplichtingen (ODV): installatie en beheer van de budgetmeters voor gezinnen met betaalmoeilijkheden, sociale levering
 • de openbare dienstverplichtingen (ODV) inzake gemeentelijke openbare verlichting
 • de netheffingen en steun aan groene energie
 • het beheer van het distributienet
 • de inkomstenbelasting
 • het storten van dividend aan de aandeelhouders

De elektriciteit en het aardgas geraken bij u via een distributienet. Dankzij het distributietarief kan de netbeheerder (zoals ORES) verschillende missies op dit net verzekeren zoals:

 • de installatie, het onderhoud en het herstellen van elektrische kabels (boven- en ondergronds) die de elektriciteit tot aan de meter van de woningen brengt, maar ook de installatie van elektriciteitscabines die het mogelijk maken de wijken of industriezones van elektriciteit te voorzien
 • de aansluitingen op het net
 • het plaatsen van meters voor elektriciteit en/of aardgas
 • de opname van de meterstand en de verwerking van gegevens
 • het herstellen en het onderhoud van de gemeentelijke openbare verlichting

Het afnametarief wordt toegepast voor het gebruik van het elektriciteits - of aardgasnet.

Het transporttarief wordt toegepast voor het transport van de hoogspanningselektriciteit door transportbeheerder Elia. Het transporttarief voor aardgas (hogedruktransport wordt verzekerd door de transportbeheerder Fluxys) wordt opgenomen in het afnametarief.

Het injectietarief wordt toegepast voor de injectie van energie op het net. De prosumer betaalt dit injectietarief niet, voor hem geldt het prosumertarief.