Besluitvormingsverslagen van de Raad van Bestuur

Hieronder vindt u de verslagen met de beslissingen van de Raad van Bestuur. Klik op het "Plus" om toegang te krijgen tot de desbetreffende verslagen.

Raad van Bestuur van 20 maart 2024

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 148 van 21 februari 2024 goed.
 • De Raad van Bestuur:
  • gaat akkoord met de financiële strategie 2024;
  • verleent volmacht aan de heer Fernand Grifnée en aan mevrouw Dominique Offergeld voor de beslissingen en acties die nodig zijn om het financieringsbeleid 2024 uit te voeren.
 • De Raad van Bestuur van ORES keurt het vertrouwelijkheidsverslag van ORES goed.
 • De Raad van Bestuur van ORES neemt alte van de werkzaamheden van het Benoemings- en Remuneratiecomité en keurt het verslag van dit Comité van 20 maart 2024 goed.
 • De Raad van Bestuur keurt het remuneratieverslag goed dat is opgesteld op basis van artikel L6421-1 van het Wetboek voor Lokale Democratie en Decentralisatie (WLDD).
 • De Raad van Bestuur van ORES besluit om, op aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité, de heer Jorj Radikov te coöpteren als bestuurder om de vacature in de Raad van Bestuur als gevolg van het ontslag van de heer Michel Franceus in te vullen.
 • De Raad van Bestuur stemt in met de mandaten om de stakeholders te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen. 
 • Diversen :
  • De heer Grifnée presenteert de 3 projecten die werden opgezet op initiatief van het Waalse Gewest: (i) elektrische mobiliteit, (ii) modernisering van het laagspanningsnet, met bijzondere aandacht voor de omvormers en (iii) ontwikkeling van het vermogensplan.
  • De heer Devolder presenteert een stand van zaken betreffende het blokkeren van marktgegevens.

Raad van Bestuur ORES van 21 februari 2024

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 147 van 24 januari goed.
 • De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Franceus, bestuurder, met ingang van 29 januari 2024.
 • De Raad van Bestuur wordt op de hoogte gehouden over een ontwerp-Besluit van de Waalse regering met betrekking tot schadevergoeding voor prosumenten wanneer hun omvormer zichzelf uitschakelt.
 • De tariefmethodologie 2025-2029 bepaalt dat sponsoringuitgaven niet langer worden aanvaard. De Raad van Bestuur besluit bijgevolg om de zogeheten sponsoring-/mecenaatuitgaven stop te zetten vanaf 1 januari 2025.
 • De Raad van Bestuur besluit om volmacht te geven aan de heer Fernand GRIFNEE, Voorzitter van het Directiecomité van ORES cv, om (i) alleen te handelen of (ii) samen met een lid van het Directiecomité van ORES cv te handelen of (iii) te handelen overeenkomstig de subdelegatieprocedure met betrekking tot dagelijks beheer en vertegenwoordiging met het oog op het opstarten en toekennen van de raamovereenkomst voor schoonmaakdiensten, het onderhoud van de groenzones van alle administratieve en industriële gebouwen van ORES, alsook occasionele onderhoudsdiensten (‘handymen’) en het afhandelen van alle formaliteiten die vereist zijn voor deze raamovereenkomst, met de mogelijkheid van subdelegatie, inclusief het nemen van alle beslissingen (ongeacht of deze beslissingen of formaliteiten te maken hebben met de gunning, het selecteren van kandidaten, de toekenning, de opvolging van de uitvoering, de opvolging van eventueel ingestelde beroepen, enz.).
 • De Raad van Bestuur besluit om volmacht te geven aan de heer Fernand GRIFNEE, Voorzitter van het Directiecomité van ORES cv, om (i) alleen te handelen of (ii) samen met een lid van het Directiecomité van ORES cv te handelen of (iii) te handelen overeenkomstig de subdelegatieprocedure met betrekking tot dagelijks beheer en vertegenwoordiging met het oog op het opstarten en toekennen van de raamovereenkomst voor diensten voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en het afhandelen van alle formaliteiten die vereist zijn voor deze raamovereenkomst, met inbegrip van het nemen van alle beslissingen, met de mogelijkheid van subdelegatie.
 • De Raad van Bestuur wordt wordt op de hoogte gebracht van de actualisering van het Vademecum dat ter beschikking wordt gesteld van de mandatarissen (informatie over de organen en stakeholders van ORES, woordenlijst met de definities van de termen die in de sector vaak worden gebruikt).
 • De Raad van Bestuur neemt kennis van de feedback met betrekking tot het contract voor de terbeschikkingstelling en het beheer van externe krachten en voor de levering, de implementatie en het onderhoud van software voor het geïntegreerd beheer van externe middelen, die MP4 wordt genoemd en operationeel is sinds januari 2022.
 • De Raad van Bestuur neemt kennis van de nieuwe waarden die door ORES zijn goedgekeurd en die als volgt luiden: Actie en impact – Zorgvuldigheid en transparantie.
 • De Raad van Bestuur wordt op de hoogte gebracht van de verkoop van La Fermette Marcinelle.

Raad van Bestuur ORES van 24 januari 2024

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 146 van 13 december 2023 goed.
 • De Raad van Bestuur keurt de wijziging van het Governance Charter goed.
 • De Raad van Bestuur is op de hoogte van de gunning van de opdracht inzake ondergrondse aanleg, na heronderhandeling.
 • De Raad van Bestuur beslist om:
  • in te stemmen met het beginsel om aan te sluiten bij de door Sibelga opgerichte aankoopcentrale met het oog op het plaatsen van de openbare aanbesteding betreffende de levering van een Value Added Resseller (VAR) voor de behoeften van ORES cv;
  • aan de heer Fernand Grifnée, Voorzitter van het Directiecomité van ORES cv, die alleen of gezamenlijk met een lid van het Directiecomité van ORES cv handelt, volmacht met delegatiebevoegdheid te geven voor het ondertekenen van de overeenkomst inzake de aansluiting bij de door de vennootschap Sibelga opgestarte aankoopcentrale;
  • aan de heer Fernand Grifnée, Voorzitter van het Directiecomité van ORES cv, die alleen of gezamenlijk met een lid van het Directiecomité van ORES cv handelt, volmacht met delegatiebevoegdheid te geven voor het vervullen van alle formaliteiten die voor de uitvoering van deze opdracht vereist zijn.
 • In het kader van de dekking van de financieringsbehoeften 2023 beslist de Raad van Bestuur om:
  • perceel 5 aan BELFIUS-bank te gunnen;
  • volmacht met delegatiebevoegdheid te verlenen aan de heer Fernand Grifnée – Voorzitter van het Directiecomité, die alleen of gezamenlijk met mevrouw Dominique Offergeld, Directrice van de Directie Financiën, handelt, teneinde alle handelingen te stellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gunning van dat perceel 5.

Archiev 2023

RAAD VAN BESTUUR VAN 13 DECEMBER 2023

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 145 van 22 november 2023
 • De Raad van Bestuur keurt de selectieredenen, de lijst van de weerhouden kandidaten en de marktconforme voorwaarden in verband met de gezamenlijke aanbesteding (met ORES Assets en Comnexio) voor de diensten van bedrijfsrevisor goed.
 • Op basis van het gunstig advies van het BRC beslist de Raad van Bestuur de heer Jean-Pol DELLICOUR in de hoedanigheid van bestuurder te coöpteren om te voorzien in het vacante bestuurdersmandaat ingevolge het ontslag van de heer Jean-Claude MEURENS.
 • De Raad van Bestuur wordt op de hoogte gehouden van de neerlegging van de toegestane inkomsten 2025-2029.
 • De Raad van Bestuur wordt ingelicht over de benoeming van de heer Olivier Francotte als Directeur van de Regio Charleroi.  

 

RAAD VAN BESTUUR VAN 22 NOVEMBER 2023

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 144 van 18 oktober 2023
 • De Raad van Bestuur wordt ingelicht over de vaststellingen en acties met betrekking tot het probleem van de omvormers die zichzelf uitschakelen.
 • De Raad van Bestuur legt de kalender van de vergaderingen voor 2024 vast.
 • In het kader van de stelsels voor het doven van de openbare verlichting die ORES vorig jaar heeft ingevoerd en ingevolge verschillende verzoeken uitgaande van de gemeenten, wordt de Raad van Bestuur ingelicht dat de verlichting tijdens de nachten van de eindejaarsfeesten zal blijven branden, ongeacht het stelsel waartoe de gemeente beslist heeft.

 

RAAD VAN BESTUUR VAN 18 OKTOBER 2023

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 143 van 27 september 2023 goed.
 • De Raad van Bestuur beslist:
  • het niveau van de kasmiddelen op het einde van het jaar vast te leggen en dit niveau jaarlijks te herzien in functie van de behoeften van ORES;
  • de toevlucht tot bankleningen voor het dekken van de financieringsbehoeften van 2023 te bekrachtigen.
 • De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van het Benoemings- en remuneratiecomité van 18 oktober 2023 en bekrachtigt de aanbeveling tot wijziging die ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van 14 december 2023 zal worden voorgelegd.
 • De Raad van Bestuur stemt in met de voorstellen van statutenwijziging zoals zij werden uiteengezet teneinde ze op de agenda van de Algemene Vergadering te plaatsen.
 • De Raad van Bestuur legt de agenda van de Algemene Vergadering van 14 december 2023 vast en geeft aan de Secretaris van de Raad van Bestuur, mevrouw Rosalia Tudisca, opdracht om tot de formaliteiten inzake de oproeping en organisatie van de Algemene Vergadering over te gaan.
 • De Raad van Bestuur neemt akte van een ‘ORES-Memorandum met het oog op de verkiezingen van 2024 – de energietransitie’, dat tot de toekomstige regering gericht is.

 

RAAD VAN BESTUUR VAN 27 SEPTEMBER 2023

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 142 van 21 juni 2023 goed.
 • De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van het Auditcomité van 20 september 2023.
 • Na analyse van de gegevens en commentaren ter zitting beslist de Raad van Bestuur de rekeningen van ORES op 30 juni 2023 af te sluiten.
 • In het kader van de splitsingsoperatie Couvin keurt de Raad van Bestuur de meerpartijenovereenkomst goed tussen ORES, ORES Assets, de AIESH en IDEFIN, bestemd voor de omkadering van operaties in verband met de terugtrekking van ORES Assets en het ontslag van IDEFIN, alsook haar bijlage.

 

RAAD VAN BESTUUR VAN 21 JUNI 2023

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 141 van 24 mei 2023
 • De Raad van Bestuur beslist de gerechtelijke procedure betreffende de saldi 2017-2018 ingevolge het arrest van het Hof van Cassatie van 22 december 2022 niet voort te zetten, en dit met het doel dit geschil af te sluiten en zonder nadelige erkenning van of instemming met  de in dat arrest vervatte gegevens.
 • De Raad van Bestuur wordt ingelicht over de benoeming van de heer Bernard Godart in de hoedanigheid van Directeur van de Regio Wallonië-Oost.  

 

RAAD VAN BESTUUR VAN 24 MEI 2023

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 140 van 26 april 2023 goed.
 • Op advies van het Benoemings- en remuneratiecomité van ORES beslist de Raad van Bestuur mevrouw Camille Maitrejean te coöpteren in de hoedanigheid van bestuurder, teneinde te voorzien in het vacante mandaat ingevolge het ontslag van mevrouw Anne Vereecke. Het mandaat van mevrouw Camille Maitrejean gaat in op 25 mei 2023.

 

RAAD VAN BESTUUR VAN 26 APRIL 2023

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 139 van 22 maart 2023 goed.
 • De Raad van Bestuur beslist tot de lancering van de gezamenlijke opdracht van ORES, ORES Assets en Comnexio – opdracht voor diensten van bedrijfsrevisor voor de jaren 2025 tot 2027, bij onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.
 • De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van het Auditcomité van 19 april 2023.
 • De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening van ORES op 31 december 2022 op met het oog op haar goedkeuring door de Algemene Vergadering en keurt het beheersverslag goed met het oog op zijn voorstelling op de Algemene Vergadering van ORES.
 • De Raad van Bestuur keurt de principes en mededelingen goed die vervat zijn in het ontwerp van jaarverslag dat dan aan de vennoten zal worden medegedeeld en dat voor goedkeuring op de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld. Het activiteitenverslag wordt aangevuld met het beheersverslag alsook met het geconsolideerd remuneratieverslag van ORES Assets en ORES overeenkomstig het voorschrift van het artikel L6421-1 van het Wetboek van de Lokale Democratie en de Decentralisatie, in zijn heden goedgekeurde nieuwe versie.
 • De Raad van Bestuur bepaalt de agenda van de Algemene Vergadering van 15 juni 2023.

 

RAAD VAN BESTUUR VAN 22 MAART 2023

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 138 van 15 februari 2023 goed.
 • De Raad van Bestuur neemt formeel akte van het ontslag ontvangen van mevrouw Anne Vereecke met ingang op 1 maart 2023.
 • De Raad van Bestuur neemt akte van de werkzaamheden van het Benoemings- en remuneratiecomité en keurt het verslag van 8 maart 2023 goed betreffende de remuneratiemodaliteiten van de mandatarissen, dat in het jaarverslag zal worden opgenomen.
 • De Raad van Bestuur keurt het remuneratieverslag goed dat op basis van het artikel L6121-1 van het Wetboek van de Lokale Democratie en de Decentralisatie werd opgesteld.
 • De Raad van Bestuur geeft zijn akkoord over de vertegenwoordigingsmandaten op de Algemene Vergaderingen van de stakeholders.
 • De Raad van Bestuur keurt het vertrouwelijkheidsverslag van ORES goed.

 

RAAD VAN BESTUUR VAN 15 FEBRUARI 2023

 • De Raad van bestuur keurt de notulen nr. 137 van 25 januari 2023 goed.
 • De Raad van Bestuur beslist:
 • in te stemmen met de voorgestelde financiële strategie 2023;
 • over de in 2023 te nemen verschillende stappen voor de financiering op korte en lange termijn;
 • de op 100 M€ vastgestelde kaspositie op het einde van het jaar opnieuw te beoordelen om de coherentie ervan in verhouding tot de behoefte aan werkingskapitaal van ORES te verifiëren.
 • De Raad van Bestuur wordt omstandig ingelicht over de algemene visie die de basis van de strategie en opdrachten van ORES vormt, in dit geval de strategische assen van het strategisch plan en de verschillende projecten van het transformatieplan dat op zijn beurt deel uitmaakt van het industrieel plan van de onderneming.
 • De Raad van Bestuur wordt ingelicht over de update van het vademecum dat ter beschikking van de mandatarissen wordt gesteld (informatie over de organismen en belanghebbende partijen van ORES, lexicon met definities van in de sector vaak gebruikte termen).
 • De Raad van Bestuur wordt ingelicht over het doven van de openbare verlichting tussen middernacht en 5 uur, en de toestand na 31 maart 2023.
 • De Raad van Bestuur wordt ingelicht over de aan de gang zijnde sociale actie.

 

RAAD VAN BESTUUR VAN 25 JANUARI 2023

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 136 van 14 december 2022 goed.
 • De Raad van Bestuur neemt akte van de informatie betreffende de gunning van de GIS-opdracht (“Geographic Information System”). Dit systeem maakt het mogelijk te beschikken over een gedetailleerd geïnformatiseerd overzicht van de aard en de geografische spreiding van de infrastructuur van ons net.
 • De Raad van Bestuur bekrachtigt de aanpak van ORES op het vlak van de actieplannen betreffende bepaalde wettelijke verplichtingen (vervanging van het open materiaal in de cabines – conformiteitscontrole vóór indienststelling en periodieke keuringen van de Laagspanningskasten – transformatoren die meer dan 50 ppm persistente organische verontreinigende stoffen bevatten).
 • De Raad van Bestuur wordt ingelicht over de stand van zaken van de Cloud Solution, met name de veiligheidsmaatregelen van de systemen van ORES.