Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders

De Algemene Vergadering van de aandeelhouders beraadslaagt over de onderwerpen die op de agenda geplaatst werden. Zij wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur.

Ieder jaar, in de loop van het 1ste halfjaar en uiterlijk op 30 juni wordt er een gewone Algemene Vergadering gehouden. Elke aandeelhouders heeft het recht deel te nemen aan de Algemene Vergadering en heeft recht op een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal aandelen die hij/zij bezit (1 aandeel = 1 stem).

De obligatiehouders kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering van de aandeelhouders met raadgevende stem.

De oproeping tot de Algemene Vergadering van ORES cv van 15 juni 2023 is hier (FR) beschikbaar.

De documentatie met betrekking tot het financieel verslag en het jaarverslag zijn hier (FR) beschikbaar.

Algemene Vergaderingen van de obligatiehouders

De Algemene Vergadering van de obligatiehouders beraadslaagt over de onderwerpen die op de agenda werden geplaats. Zij kan of moet bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur.

Elke obligatiehouder heeft het recht deel te nemen aan de Algemene Vergadering en heeft evenveel stemmen als obligaties (1 obligatie = 1 stem).

Algemene vergadering van de obligatiehouders van 11 december 2020

Obligaties met een rentevoet van 4,00 % afgegeven op 2 oktober 2012 en verschuldigd op 2 oktober 2021 - voorstel tot wijziging van de voorwaarden met gelijktijdige aanbieding van een gedeeltelijke terugkoop.

De “Opérateur de Réseaux d’Energies SC” (“ORES” Operator van Energienetten cv) vraagt de instemming van de houders van de obligaties tegen 4%, die werden uitgegeven op 2 oktober 2012 en vervallen op 2 oktober 2021 (de “obligaties”) met een voorstel tot wijziging van de voorwaarden van de obligaties.In samenhang met dit verzoek om instemming van de houders van deze obligaties, biedt ORES aan om een deel van deze obligaties tegen contante betaling terug te kopen.

News voor beleggers

04/04/2024

Depuis octobre 2023, les GRD wallons et la CWaPE échangent sur les propositions de revenus autorisés électricité et gaz relatives aux années 2025-2029 introduites par les GRD auprès du régulateur.  Le 28 mars 2024, ce dernier a approuvé les propositions de revenus autorisés d’ORES Assets et les a publiées sur son site internet le lendemain. Il s’agit de l’aboutissement de la première des deux étapes permettant de fixer les tarifs de distribution pour la prochaine période régulatoire.  Cette phase est d’autant plus importante qu’elle définit l’enveloppe budgétaire mise à disposition du GRD pour les cinq prochaines années.  Ces moyens lui permettront de réaliser ses missions quotidiennes ainsi que de soutenir et concrétiser son plan industriel tel que présenté dans le plan stratégique « Investir ensemble dans la transition énergétique pour tous ». 

En décembre 2023, le Gouvernement wallon a approuvé un premier arrêté relatif à l’octroi de subventions à ORES Assets.  Fin mars 2024, deux autres arrêtés d’octroi de subventions ont été arrêtés par le même Gouvernement.  L’objectif de ces subventions est de soutenir la modernisation des réseaux de distribution afin d’accélérer la transition énergétique en permettant aux réseaux de distribution, à l’avenir, d’absorber une production plus importante d’énergies renouvelables et de faire face à l’électrification des usages (comme par exemple la mobilité électrique).  Des enveloppes de 20 et 70 millions d’euros, issues respectivement des Plans de Relance wallons 2023 et 2024, sont ainsi octroyées à ORES Assets. Un montant de 76 millions d’euros, provenant du financement européen issu du programme européen REPOWER EU, sera réparti proportionnellement entre ORES Assets et RESA.  C’est donc un total de 146 millions d’euros qui pourra être investi dans les réseaux d’ORES Assets au cours des prochaines années.  Ce montant permettra également de soutenir et concrétiser le plan industriel d’ORES tel que présenté dans son plan stratégique « Investir ensemble dans la transition énergétique pour tous ».

11/12/2020

De aankondiging van het resultaat van de Algemene Vergadering van de obligatiehouders van ORES cv van 11 december 2020 is hier beschikbaar.

25/11/2020

Aankondiging van ORES cv van 25 november 2020 met betrekking tot de vaststelling van de spread

10/11/2020

Persbericht van de “Opérateur de Réseaux d’Energies SC” over de vraag om instemming van de houders van de obligaties tegen 4% die werden uitgegeven op 2 oktober 2012 en vervallen op 2 oktober 2021 (de “obligaties”) met een voorstel tot wijziging van de voorwaarden van de Obligaties. In samenhang met dit verzoek om instemming van de obligatiehouders, biedt ORES aan om een deel van deze obligaties tegen contante betaling terug te kopen.

18/03/2020

ORES zet zich volledig in om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Om de continuïteit van de elektriciteits- en aardgasvoorziening te verzekeren hebben wij uitzonderlijke maatregelen getroffen om onze klanten en ons personeel te beschermen en onze openbare dienstverlening in stand houden. Wij dienen onder andere al onze diensten te reorganiseren om aan “social distancing” te doen, zoals de federale regering het voorschrijft. Wij zorgen er ook voor dat gezonde personen niet in contact kunnen komen met besmette personen. Hier vindt u meer informatie over al deze maatregelen: https://www.ores.be/mesures-covid-19. Wij hebben al onze personeelsleden concreet geïnformeerd over de beste manier om hun taken veilig uit te voeren en zoveel mogelijk te vermijden dat zij het virus zouden verspreiden. In verband met de eventuele financiële gevolgen, vestigt ORES de aandacht op het feit dat er voor haar activiteiten inzake de distributie van elektriciteit en gas een regelgevend kader bestaat.

04/01/2019

Naar aanleiding van de aankondiging die op 29 oktober 2018 op haar website werd gepubliceerd, heeft ORES cvba een deel van de obligaties teruggekocht die zij in oktober 2012 heeft uitgegeven en die op 2 oktober 2021 vervallen (ISIN-code BE6242530952). Overeenkomstig artikel 7.6.5 van de voorwaarden van deze obligaties, annuleert ORES cvba de aldus teruggekochte obligaties. Als gevolg van deze annulering zal het totale nominale bedrag van deze obligatie-uitgifte met 59.400.000 euro worden verlaagd en op 290.600.000,- euro vastgesteld worden.

29/10/2018

Afhankelijk van de marktomstandigheden is ORES cvba van plan om een deel van de obligaties die het in oktober 2012 heeft uitgegeven en die op 2 oktober 2021 vervallen (ISIN-code BE6242530952) terug te kopen. Deze terugkopen zouden, in voorkomend geval, plaatsvinden vanaf 29 oktober 2018 en uiterlijk op 31 december 2018 eindigen en betrekking hebben op maximaal 1.000 obligaties van de 3.500 uitgegeven obligaties.

16/03/2018

Op 16 maart 2018 kondigden Fernand Grifnée, gedelegeerd bestuurder van ORES, en Stéphane Moreau, CEO van RESA, aan dat het management van beide bedrijven de analyse van de mogelijkheden van synergiën tussen de twee distributienetbeheerders voortzette en dat elke eventuele beslissing over een eventuele toenadering te zijner tijd zou worden genomen door de respectieve aandeelhouders van de betrokken entiteiten.

07/03/2018

ORES heeft een project ingediend bij de Europese Investeringsbank (EIB). Het betreft het verkrijgen van een lening voor de financiering van een aanzienlijk deel van het investeringsprogramma 2018-2022 met betrekking tot de vernieuwing en modernisering van haar netten in de komende jaren. Het persbericht van de EIB en ORES over de toekenning van deze financiering is hier (FR) beschikbaar.