Besluitvormingsverslag

RAAD VAN BESTUUR VAN 21 FEBRUARI 2024

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 105 van de vergadering van 24 januari 2024 goed.
 • De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Franceus, bestuurder, met ingang van 29 januari 2024.
 • De Raad van Bestuur  keurt het reglement van de gedelegeerde bevoegdheden en mandaten goed.
 • De Raad van Bestuur stemt in met de onroerende verrichtingen.

RAAD VAN BESTUUR VAN 24 JANUARI 2024

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 104 van de vergadering van 13 december 2023 goed.
 • De Raad van Bestuur keurt de wijziging van zijn Huishoudelijk Reglement goed.
 • De Raad van Bestuur beslist om in het kader van de dekking van de financieringsbehoeften 2023 zijn waarborg te verlenen voor perceel 5 dat aan BELFIUS-bank werd gegund en geeft aan de heer Fernand Grifnée en mevrouw Dominique Offergeld volmacht voor de inwerkingstelling en uitvoering van de waarborg.
 • De Raad van Bestuur keurt het tariefvoorstel voor het doorfactureren van de transporttarieven van Elia voor het jaar 2024 goed.
 • De Raad van Bestuur stemt in met de onroerende verrichtingen.

ARCHIEV 2023

 RAAD VAN BESTUUR VAN 13 DECEMBER 2023

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 103 van de vergadering van 22 november 2023 goed.
 • De Raad van Bestuur besluit tot het bekrachtigen van de machtiging voor het neerleggen van het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst in het kader van het beroep dat door de zuivere financieringsintercommunales bij het Marktenhof werd ingesteld tegen de tariefmethodologie 2025-2029.
 • De Raad van Bestuur sluit de boekhoudkundige toestand per 30 september 2023 af.
 • Op basis van het resultaat van de liquiditeitstest geeft de Raad van Bestuur toestemming voor het vrijgeven van de betaling van een bedrag van 63,35 M€ afkomstig van de winst van het lopend boekjaar.
 • De Raad van Bestuur beslist om de wijziging van de verdeelsleutels voor 2023 en 2024 goed te keuren.
 • De Raad van Bestuur stemt in met de onroerende verrichtingen.
 • De Raad van Bestuur beslist de heer Jean-Pol DELLICOUR in de hoedanigheid van bestuurder te coöpteren om te voorzien in het vacante bestuurdersmandaat ingevolge het ontslag van de heer Jean-Claude MEURENS.
 • De Raad van Bestuur geeft volmacht aan de heer Damien Rouge om hem te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van IGRETEC van 13 december 2023.

 

RAAD VAN BESTUUR VAN 22 NOVEMBER 2023

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 101 van de vergadering van 11 oktober 2023 en nr. 102 van de vergadering van 18 oktober 2023 goed.
 • De Raad van Bestuur stemt ermee in dat de overeenkomst van de vennoten van 2020 met betrekking tot het dividendenbeleid niet aan een herziening onderworpen zal worden en dat zij verder uitgeoefend zal worden volgens de daarin opgenomen voorwaarden.
 • De Raad van Bestuur keurt de punten goed die op de agenda van de Algemene Vergadering van 13 december 2023 werden geplaatst en machtigt de heer Bernard Godart, Directeur van de Regio Charleroi, om deze op die Algemene Vergadering te vertegenwoordigen.
 • De Raad van Bestuur wijst de heer Karl DE VOS en/of de heer Yves BINON aan om ORES Assets te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van ORES en Comnexio van 14 december 2023.
 • De Raad van Bestuur legt de kalender van de vergaderingen voor het jaar 2024 vast.
 • De Raad van Bestuur neemt akte van de verslaggeving van de afvaardiging inzake openbare aanbestedingen voor de periode van 1 juli tot 30 september
 • De Raad van Bestuur stemt in met de onroerende verrichtingen.

 

RAAD VAN BESTUUR VAN 18 OKTOBER 2023

 • De Raad van Bestuur beslist de waarborg van ORES Assets te verlenen voor bankleningen die moeten worden aangegaan in het kader van de acties op lange termijn van het financieringsbeleid 2023 en aan mijnheer Fernand Grifnée, die (i) ofwel alleen ofwel (ii) gezamenlijk met een lid van het Directiecomité van ORES handelt, volmacht te geven voor de verwezenlijking en uitvoering van de waarborg.
 • De Raad van Bestuur stemt in met de voorstellen van statutenwijziging teneinde dit punt op de agenda van de Algemene Vergadering te plaatsen.
 • De Raad van Bestuur stemt in met de inhoud van het strategisch plan dat vervolgens op de agenda van de volgende Algemene Vergadering van de intercommunale zal worden geplaatst met het oog op zijn goedkeuring.
 • De Raad van Bestuur keurt de agenda van de buitengewone Algemene Vergadering van 14 december 2023 goed,
 • De Raad van Bestuur keurt de agenda van de gewone Algemene vergadering van 14 december 2023 goed.
 • De Raad van Bestuur stemt in met de onroerende verrichtingen.

 

RAAD VAN BESTUUR VAN 11 OKTOBER 2023

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 100 van de vergadering van 27 september 2023 goed.
 • De Raad van Bestuur beslist de bestanddelen van het toegelaten inkomen goed te keuren, zoals gebudgetteerd volgens de principes van de tariefmethodologie 2025-2029 en aan mijnheer Fernand Grifnée – samen met mevrouw Dominique Offergeld – volmacht te geven om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of wenselijke acties te ondernemen teneinde dit voorstel van toegelaten inkomen – binnen de vereiste termijn – neer te leggen bij de regulator, te antwoorden op de vragen van deze laatste over dat voorstel, deel te nemen aan de gegevensuitwisselingen met de regulator in dat verband en, in voorkomend geval, het voorstel dientengevolge aan te passen.

 

RAAD VAN BESTUUR VAN 27 SEPTEMBER 2023

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 99 van de vergadering van 21 juni 2023 goed.
 • De Raad van Bestuur keurt het reglement van de gedelegeerde bevoegdheden en mandaten goed en draagt de Secretaris op het nodige te doen voor de publicatie van dat reglement.
 • De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van het Auditcomité van 20 september 2023.
 • De Raad van Bestuur sluit de rekeningen van ORES Assets af op 30 juni 2023.
 • In het kader van de gedeeltelijke splitsing ‘Elektriciteit Couvin’, stelt de Raad van Bestuur het ontwerp van splitsing en zijn bijlagen op, alsook zijn bijzonder verslag. Hij belast de Secretaris met de formaliteiten ad hoc.
 • De Raad van Bestuur keurt de nieuwe versie van het Dienstencharter goed, die op de website van ORES Assets gepubliceerd zal worden.
 • De Raad van Bestuur neemt akte van de inhoudsopgave van het Strategisch Plan.
 • De Raad van Bestuur neemt akte van de verslaggeving van de afvaardiging inzake openbare aanbestedingen voor de periode van 1 april tot 30 juni 2023.
 • De Raad van Bestuur stemt in met de onroerende verrichtingen.

 

RAAD VAN BESTUUR VAN 21 JUNI 2023

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 98 van de vergadering van 24 mei 2023 goed.
 • De Raad van Bestuur geeft zijn akkoord over de bestanddelen van het voorstel inzake toegestane inkomsten alsook van de voorstellen inzake periodieke en niet-periodieke elektriciteits- en gastarieven van ORES Assets voor het exploitatiejaar 2024 en geeft aan de heer Fernand GRIFNEE volmacht om alle handelingen en formaliteiten te stellen die noodzakelijk of wenselijk zijn om de becijferde gegevens van die voorstellen te finaliseren.
 • De Raad van Bestuur neemt akte van de op 1 juni 2023 bekendgemaakte tariefmethodologie 2025-2029 en bevestigt het akkoord dat in mei laatstleden over de principes van deze methodologie werd gegeven. Hij bevestigt eveneens de wil van de Raad van Bestuur om verder te gaan in die richting en geen bezwaar aan te tekenen tegen de methodologie 2025-2029.
 • De Raad van Bestuur keurt de liquiditeitstest goed.
 • De Raad van Bestuur stemt in met de onroerende verrichtingen.

 

RAAD VAN BESTUUR VAN 24 MEI 2023

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 97 van de vergadering van 26 april 2023 goed.
 • De Raad van Bestuur beslist mevrouw Camille MAITREJEAN te coöpteren in de hoedanigheid van bestuurder.
 • De Raad van Bestuur stemt in met de grote verbeteringsposten van de methodologie die tegen 1 juni 2023 werd aangekondigd in verband met het op 31 mei 2022 bekendgemaakt methodologieproject.
 • De Raad van Bestuur stelt de heer Karl DE VOS en/of de heer Yves BINON, respectievelijk Voorzitter en Ondervoorzitter, aan om ORES Assets te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van ORES en Comnexio van 15 juni 2023.
 • De Raad van Bestuur stemt in met de onroerende verrichtingen.

 

RAAD VAN BESTUUR VAN 26 APRIL 2023

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 96 van de vergadering van 22 maart 2023 goed.
 • De Raad van Bestuur beslist tot de lancering van de gezamenlijke opdracht met ORES en Comnexio – opdracht voor diensten van bedrijfsrevisor voor de jaren 2025 tot 2027, bij onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.
 • De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van het Auditcomité van 19 april 2023.
 • De Raad van Bestuur keurt de jaarrekeningen van ORES Assets op 31 december 2022 op evenals het voorstel van winstverdeling betreffende het boekjaar
 • De Raad van Bestuur keurt de principes en mededelingen opgenomen in het ontwerp van jaarverslag goed.
 • De Raad van Bestuur keurt de Codex gasveiligheid goed en geeft aan de vertegenwoordiger van ORES in het Comité dat binnen Synergrid voor deze Codex instaat opdracht om deze Codex te modaliseren.
 • De Raad van Bestuur legt de agenda van de Algemene Vergadering van 15 juni 2023 vast.
 • De Raad van Bestuur keurt de principes en werkhypotheses van het aanpassingsplan elektriciteit 2024-20298 goed.
 • De Raad van Bestuur stemt in met de onroerende verrichtingen.

 

RAAD VAN BESTUUR VAN 22 MAART 2023

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 95 van de vergadering van 15 februari 2023 goed.
 • De Raad van Bestuur neemt akte van de werkzaamheden van het Remuneratiecomité van 8 maart 2023 en keurt het verslag betreffende de remuneratiemodaliteiten van de mandatarissen goed. Dit verslag zal worden opgenomen in het jaarverslag.
 • De Raad van Bestuur keurt het remuneratieverslag goed dat op basis van het artikel L6421-1 van het WLDD werd opgesteld.
 • De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag ontvangen van mevrouw Anne Vereecke met ingang op 1 maart 2023.
 • De Raad van Bestuur keurt de principes en werkhypotheses van het aanpassings- en uitbreidingsplan gas 2024-2029 goed.
 • De Raad van Bestuur keurt het verslag van de schadeloosstellingen 2022 goed.
 • De Raad van Bestuur geeft zijn akkoord over de vertegenwoordigingsmandaten op de Algemene Vergaderingen van de stakeholders.
 • De Raad van Bestuur keurt het vertrouwelijkheidsverslag van ORES Assets goed.
 • De Raad van Bestuur stemt in met de onroerende verrichtingen.
 • De Raad van Bestuur verwerpt het verzoek van Luminus om de leveringsprijs met 14,75 € per MWh te verhogen.

 

RAAD VAN BESTUUR VAN 15 FEBRUARI 2023

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 94 van de vergadering van 25 januari 2023 goed.
 • De Raad van Bestuur  keurt het reglement van de gedelegeerde bevoegdheden en mandaten goed en draagt mevrouw Rosalia TUDISCA op het nodige te doen voor de publicatie van dat reglement. Hij mandateert mijnheer Fernand GRIFNEE voor de ondertekening van de authenticatieakte en draagt Meester Christine CLINQUART op de authentieke akte te verlijden en over te gaan tot de modaliteiten ad hoc inzake de openbaarheid van de delegatie inzake vastgoedzaken.
 • De Raad van Bestuur beslist de garantie van ORES Assets te verstrekken voor de financieringen die geïmplementeerd moeten worden in het kader van de korte termijnacties van het financieringsbeleid 2023 en aan mijnheer Fernand Grifnée volmacht te geven met het oog op het stellen van alle handelingen die noodzakelijk zijn voor de implementering en uitvoering van de garantie.
 • De Raad van Bestuur neemt akte van de toekomstige oprichting van de “Association des gestionnaires de réseau wallons” (Vereniging van Waalse netbeheerders - VZW van de nutsbedrijven).
 • De Raad van Bestuur stemt in met de onroerende verrichtingen.

 

RAAD VAN BESTUUR VAN 25 JANUARI 2023

 • De Raad van Bestuur keurt de notulen nr. 93 van de vergadering van 14 december 2022 goed.
 • De Raad van Bestuur keurt de tarieven van de doorfacturering van de Elia-tarieven voor het jaar 2023 goed en bevestigt de goedkeuringskalender van de CWaPE, de grote beginselen van de perequatie van de transmissietarieven, de rol van het administratief orgaan, de belangrijkste hypotheses weerhouden voor de tarieven 2023 alsook het resultaat.
 • De Raad van Bestuur stemt in met de grote lijnen van de tariefmethodologie 2024, waarin de tariefperequatie betreffende ORES Assets is opgenomen.
 • De Raad van Bestuur stemt in met de onroerende verrichtingen.